NLP praktik õpetajatele väljaõppekursus (192 h)

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

MTÜ Eesti NLP Instituut

ÕPPEKAVA NIMETUS:

NLP Praktiku taseme väljaõppekursus õpetajatele

 1. Õppekavarühm (Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile):

090 Isikuareng; 31 Sotsiaal- ja käitumisteadused

 1. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

144 tundi, millest 108 tundi on kontaktõpet ja 36 tundi iseseisvat tööd; jaguneb üheksaks kahepäevaseks mooduliks.

 1. Õppekava koostamise alus :

International Neuro-Linguistic Programming Association poolt kehtestatud standardid ja põhimõtted; MTÜ Eesti NLP Instituudi asutajate ja treenerite pikaajaline NLP koolitusalane kogemus ning arendustegevus.

 1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused :

Täiskasvanud õppijad, kes töötavad õpetajatena, treeneritena, juhendajatena, tugispetsialistidena vm haridusasutustes.

 1. Õppe eesmärk:

Omandada õpetaja töös kasutatavaid NLP metoodikal põhinevaid iseenda ja erinevate protsesside juhtimise oskusi; meetodeid enda ja teiste käitumise mõistmiseks ning mõjutamiseks,  oma sisemiste ressursside efektiivseks kasutamiseks ja juhtimiseks; metakognitsiooni ja enesereflektsiooni oskusi.

 1. Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 1. kasutab oma töös teadvustamisvõimet ja analüüsioskust iseenda ning teiste juhtimisel;
 2. hindab adekvaatselt enda olukorrale vastamise võimekust ja vastavust;
 3. oskab efektiivsemalt juhtida õpiprotsesse, koostööprotsesse, grupi arengu protsesse;
 4. reflekteerib oma käitumist ja kogemusi;
 5. suhtleb õpilaste, kolleegide ja lapsevanematega (eesmärgi)teadlikult, paindlikult ja väärtustavalt;
 6. leiab lähtuvalt olukorrast alternatiivseid ja loovaid praktilisi lahendusi;
 7. oskab valida oma „tööriistakastist“ olukorrale sobivaid meetodeid või mõjutusvahendeid.
 8. Õppesisu:
I moodul: NLP suund lahendustele ja tulemustele

 

Õpiväljundid:

• tunneb NLP alusfilosoofiat ja teoreetilist alust;

• mõistab arengu ja muutuste süsteemset olemust ning oskab toimuvat analüüsida;

• kasutab info hankimisel inimeste käitumise eesmärgipärast ja teadlikku vaatlemist;

Sisu:

NLP mõiste ja struktuur, teoreetiline alus, seos teiste distsipliinidega ja arengulugu

R. Diltsi kontseptsioon arengu ja muutuste loogiliste tasandite kohta

Meelte terasuse arendamine – märkamine, aktiivne ja hinnanguvaba kuulamine, tõlgendamise ja hindamise teadvustamine, motiivide eristamine käitumisest

II moodul: Usalduse  ja kooskõla loomine suhetes

 

Õpiväljundid:

• oskab analüüsida oma osa suhtlemisprotsessis ning luua positiivseid suhteid;

• märkab  kooskõla puudumist iseenda ja teiste käitumises ning oskab terviklikkust taastada;

• kasutab oma õpetajategevuses teadlikult verbaalse ja mitteverbaalse suhtlemise vahendeid;

Sisu:

Positiivne psühholoogia ja väärtustav kommunikatsioon

Teadliku ja alateadliku usalduse loomine  õpetajate – õpilaste vahel

Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine ning suhtlemisprotsessi juhtimine

Meelte osa info vastuvõtmise, töötlemise ja talletamise protsessis

III moodul: Õpetaja isikliku mõjukuse allikad Õpiväljundid:

• analüüsib oma käitumise aluseks olevaid tõekspidamisi ja väärtusi ning sõnastab oma missiooni;

• oskab püstitada eesmärke, suurendada ja sõnastada tähenduslikkust;

• teadvustab oma rolli ja vastutust õpilaste eeskujuna;

Sisu:

Isiksuse omaduste ja uskumuste mõju õpetaja käitumisele, uskumuste muutmise võimalused

Juhtivad isiklikud väärtused ja missioon, ühisväärtuste kujundamisvõimalused

Eesmärkide püstitamine, kommunikatsiooni eesmärgistamine, teadlik tähelepanufookuse valik, tähenduslikkuse toetamine

IV moodul: Emotsionaalne intelligentsus ja seisundite juhtimine Õpiväljundid:

• mõistab emotsioonide tööd ja emotsionaalsete seisundite tekkemehhanisme koolisituatsioonis;

• oskab kasutada erinevaid meetodeid oma seisundite sihipäraseks juhtimiseks;

• oskab mõjutada teiste inimeste seisundeid õpiprotsessis;

Sisu:

Kogemuse struktuur ja elemendid, emotsioonid ja emotsionaalsus

Emotsionaalne intelligentsus ja seisundite märkamisvõime

Tasakaalu ja meelerahu teadlik saavutamine, psühholoogilise elastsuse/nõtkuse arendamine

V moodul: Keelekasutuse mõjujõud ja mõjutamine keele abil Õpiväljundid:

• kasutab õpetajana keelt  teadlikult ja eesmärgipäraselt;

• oskab märgata ja täpsustada info moonutusi, kustutamisi ja üldistusi;

• kasutab erinevaid kõnekujundeid õpetamisprotsessi tõhustamiseks ja mõjukuse suurendamiseks;

Sisu:

Keele struktuur ja tähendus, keele mõju reaalsete kogemuste loojana

Keele metamudel ning selle kasutamine keele täpsustamiseks

Juhendav, arendav ja vastutustloov keelekasutus õpetajatöös

Miltoni mudel kõnekujundite ja metafooride eesmärgipäraseks kasutamiseks

VI moodul: Õpilaste käitumise mõjutamine ja tegevuse suunamine Õpiväljundid:

• oskab analüüsida käitumise taga olevaid motiive ja tegelikke kavatsusi;

• kasutab kavatsustest lähtuvaid ja pikaajalisema mõjuga distsiplineerimisviise;

• toetab oma aine edastamise viisi ja õpetajakäitumise kaudu õpilaste sisemise motivatsiooni arengut;

• rakendab erinevaid (loovaid ja eeskuju andvaid) viise olukordade lahendamiseks või rahustamiseks;

Sisu:

Lahenduskeskne distsiplineerimine, verbaalse ja mitteverbaalse kontakti loomine  raskestijuhitavate õpilastega

Väline ja sisemine motivatsioon, sisemise motivatsiooni kujunemine

Positiivne ja negatiivne häälestamine mõjutamisel, probleemide ja konfliktide lahendamisel

Manipuleerimisele ja  provotseerimisele vastamine

VII moodul: Kiirendatud õppimine       Õpiväljundid:

• märkab erinevusi õppimistrateegiates ja -stiilides;

• oskab oma õpetamisstrateegiat analüüsida ja vajadusel muuta;

• kasutab viise õpilaste mõlema ajupoolkera aktiviseerimiseks  õppeprotsessis;

• oskab õpetada õpilastele kiirema omandamise strateegiaid;

Sisu:

Õppimise-õpetamise astmed, hemisferoloogia põhitõed

Erinevad õpistiilid ja -strateegiad

Õpistrateegiate ja motivatsioonistrateegiate väljaselgitamine ning arendamine

Erinevate tajupositsioonide kasutamine õpetaja töös

VIII moodul: Tagasisidestamine õpetaja töös Õpiväljundid:

• teadvustab õpilase emotsionaalseid vajadusi ja isiklikke hirme tagasiside saamisel ning andmisel;

• kasutab eesmärgipäraselt tagasisidet/edasisidet;

• arendab enda ja õpilaste tagasiside vastuvõtuvõimet;

• kasutab tagasisidestamise erinevaid võimalusi õpilase arengu huvides;

Sisu:

Õppeprotsessi tagasisidestamine – loomulik tagasiside, positiivne ja korrigeeriv tagasiside, edasiside

Õpetaja tagasiside andjana ja tagasiside saajana

Õpetaja erinevad rollid lapse arengu toetajana

IX moodul: NLP oskused koostöö arendamisel Õpiväljundid:

• kasutab kaasavaid meetodeid, sh NLP meetodeid koostöö loomisel ja hoidmisel õpilaste ning lapsevanematega;

• reflekteerib oma tööd ja tegevust eristades sümptomeid põhjustest;

• esitab ja kaitseb oma kogemustel põhineva lõputöö;

Sisu:

Koostöö loomine erinevate gruppidega (õpilased, lapsevanemad, kolleegid)

Koostööprotsesside juhtimine

NLP põhimõtete kasutamine haridusvaldkonnas – mõtlemise, käitumise ja tegevuse analüüs

Lõputöö presentatsioon ja kaitsmine

 

 1. Õppemeetodid:

Praktilised harjutused ja nende analüüs (grupiharjutused, harjutused väikestes gruppides, rollimängud); Interaktiivne loeng, mille kaudu teoreetiline alus seostatakse kogemustega; Tehnikate demonstratsioonid; Grupiarutelu, situatsioonide ja juhtumite analüüs; Simulatsioon

 1. Iseseisev töö:

Töö kirjandusega, metoodika harjutamine ja tulemuse analüüsimine, osalemine koos teiste osalejatega kovisioonigrupis.

 1. Õppematerjalide loend:

Joseph O´Connor, John Seymour; Sissejuhatus neurolingvistilisse programmeerimisse. Tänapäev 2008

Sue Knight; NLP töökeskkonnas. Tänapäev 2010

Romilla Ready, Kate Burton; Neurolingvistiline programmeerimine võhikutele. Ersen 2010

Diana Beaver, Õpi mängeldes. Sinisukk 2001

Anthony Robbins; Sisemine jõud. Väike Vanker 2003

Michael Grinder, Linda Lloyd, NLP in Learning. 1996

 1. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Jooksvalt igas moodulis  analüüsitakse õpitu rakendamise oskust praktiliste harjutuste kaudu ning antakse vahetut tagasisidet ning analüüsitakse ja hinnatakse moodulitevahelist iseseisvat tööd.

 1. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Kursuse lõpetamisel saab osaleja:

 1. tõendi, kui kursuslane on läbinud vähem kui 85 % kogu kursusest;
 2. tunnistuse, kui kursuslane on läbinud vähemalt 85 % kursuse mahust, kuid ei ole kaitsnud lõputööd vähemalt rahuldavale või omab finantskohustusi kursuse korraldaja ees;
 3. c) rahvusvahelise sertifikaadi, kui kursuslane on läbinud vähemalt 85 % kursuse mahust; on omandanud NLP kontseptsioonid, mudelid, tehnikad ja oskused, mis vastavad INLPA-s kehtivale statuudile (www.inlpa.org); on sooritanud lõputöö positiivsete tulemustega
 4. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

NLP treeneri kursuse läbimine, mida kinnitab vastav rahvusvaheline sertifikaat

 1. Õppekava kinnitamise aeg: 1.12.2015