NLP koolitaja taseme väljaõppekursus (192 h)

1. Täienduskoolitusasutuse nimetus:

MTÜ Eesti NLP Instituut

2.  Õppekava nimetus:

NLP koolitaja väljaõppekursus

 3. Õppekavarühm (Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile):

141 Õpetamine ja koolitamine

4. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

380 tundi, sellest:

192 tundi kontaktõpet, sh teoreetiline osa 64 tundi, praktiline osa 128 tundi; iseseisevat tööd 188 tundi; jaguneb kaheksaks kolmepäevaseks mooduliks.

 5. Õppekava koostamise alus :

International Neuro-Linguistic Programming Association poolt kehtestatud standardid ja põhimõtted; MTÜ Eesti NLP Instituudi asutajate ja treenerite pikaajaline koolitusalane, sh NLP koolitusalane kogemus ning arendustegevus.

 6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused :

Täiskasvanud õppijad, kes on eelnevalt edukalt lõpetanud nii NLP praktiku ja NLP meisterpraktiku väljaõppekursuse ning läbinud eelintervjuu.

 7. Õppe eesmärk:

Koolitus valmistab õppija ette nii NLP-alaseks koolitamiseks  kui koolitustegevuseks laiemalt; õppija omandab koolitamiseks vajalikud väärtushinnangud, hoiakud, teadmised ja oskused; arendab oma  isiksuslikku küpsust ja kooskõla täiskasvanute koolitaja rolli täitmiseks; omandab täiskasvanute koolitamiseks vajaliku spetsiifilise ja professionaalse pädevuse; omandab NLP metoodikaalase kompetentsuse ning harjutab NLP baasprintsiipide arvestamist nii igapäevaelus kui koolitustegevuses.

8. Õpiväljundid:

Õppekava läbinu:

 • tunneb NLP põhimõisteid, teooriaid, meetodeid, kasutusviise, NLP süsteemsust ning eetilisi aspekte ja oskab neid rakendada;
 • teab täiskasvanud õppija iseärasusi ning toetab õppimist ja enesearengut iseärasusi arvestades;
 • juhib iseennast ja koolitusgruppi ning oskab töötada koos teise koolitajaga või meeskonnaga;
 • koostab koolitusprogrammi ja planeerib oma tegevuse, lähtudes vajadustest ja õpieesmärkidest;
 • koostab iseseisvalt uusi isikupäraseid õppematerjale, arvestades eetilisi baaspõhimõtteid, ning kasutab erinevaid allikaid;
 • arvestab õpikeskkonna võimalusi ja konkreetse õpperühma eripära;
 • toetab koolitusgrupi liikmete isiksuslikku arengut ning märkab ja juhib grupiarengut;
 • rakendab oma koolitajaoskusi ja isiklikku meisterlikkust NLP koolituste jt koolituste läbiviimisel või muul viisil teadmiste ja oskuste jagamisel;
 • analüüsib ja reflekteerib oma tegevust koolitajana.
 1. Õppesisu:
I moodul: Koolitajategevuse süsteemne ülevaade Õpiväljundid

Mooduli läbinu:

• teab nõudeid koolitaja pädevusele;

• kujundab õpikeskkonna ja seab õpieesmärgid;

• annab ja võtab vastu vahetut tagasisidet;

• viib läbi demonstratsioonharjutuse ja selle analüüsi.

Sisu

TEOREETILINE OSA:

Ülevaade koolitaja põhioskustest ja professionaalsetest vilumustest. Koolituse eesmärgistamine. Õppekavapõhine koolitus.

Õpikeskkonna kujundamine ja grupi häälestamine.

Vahetu tagasiside põhimõtted.

Isiklike ressursside leidmine ja kasutamine koolitaja töös. Demonstratsioonharjutuse läbiviimise mudel.

PRAKTILINE OSA:

Tagasisidestamine koolituse käigus

Teema esitlus: Rapporti loomise põhieeldused

Demonstratsioonharjutuse läbiviimine ja tagasisidestamine: Tajupositsioonide vahetamine

Harjutuse analüüsi juhtimine

ISESEISEV TÖÖ:

Õpipäeviku pidamine, saadud kogemused ja kirjalik enesereflektsioon

Läbi töötada väärtustemaatika läbitud kursustelt ja soovitav kirjandus

II moodul: Koolitaja isiksuslik meisterlikkus

 

Õpiväljundid

Mooduli läbinu:

• analüüsib oma isiksuslikku ja professionaalset kompetentsust koolitajana;

• valib sobivaid rituaale grupi arengu ja õppetegevuse toetamisel;

• kujundab isiklikku koolitajastiili ja saab selle kohta tagasisidet;

• analüüsib oma tegevuse mõjukust ja eesmärgipärasust.

Sisu

TEOREETILINE OSA:

Isiksusliku produktiivse seisundi loomine.

Grupitöö lähteseisundi määratlemine ja selle muutmise võimalused. Rituaalide ja toetavate emotsioonide loomine grupis.

Oma isikliku koolitamisstiili arendamine.

Oma missiooni määratlemine koolitajana.

PRAKTILINE OSA:

Oma missiooni leidmine

Teema esitlus: Väärtuste osa elus ja tegevuses

Demonstratsioonharjutuse läbiviimine ja tagasisidestamine: isikliku väärtushierarhia määratlemine

Harjutuse analüüsi juhtimine

ISESEISEV TÖÖ:

Õpipäeviku pidamine, saadud kogemused ja kirjalik enesereflektsioon

Läbi töötada  efektiivse keelekasutuse temaatika läbitud kursustelt ja soovitav kirjandus

III moodul: Koolitaja keeleline meisterlikkus Õpiväljundid

Mooduli läbinu:

• disainib oma presentatsioone;

• analüüsib isiklikku keelekasutust ja selle eesmärgipärasust koolituse kontekstis;

• raamistab oma tegevust erinevaid raamistikke kasutades;

• kasutab erinevaid diskussiooni ergutavaid küsimusi ning juhendab grupi loovtegevusi.

Sisu

TEOREETILINE OSA:

Presentatsiooni kavandamine.

Koolitaja isikupärane keelekasutus ja selle analüüs.

Toimivad keelemudelid.

Küsimuste kasutamine – põhiprintsiibid ja praktika.

Koolitaja meisterlikkuse metafoor.

PRAKTILINE OSA:

Metafoori loomine

Teema esitlus: Organisatsioonimetafoorid, grupiarutelu juhtimine

Demonstratsioonharjutuse läbiviimine ja tagasisidestamine: Õppeotstarbeliste metafooride loomine

Harjutuse analüüsi juhtimine

ISESEISEV TÖÖ:

Õpipäeviku pidamine, saadud kogemused ja kirjalik enesereflektsioon

Läbi töötada  seisundite juhtimise temaatika läbitud kursustelt ja soovitav kirjandus

IV moodul: Koolitaja konfliktimeisterlikkus ja pingetaluvus Õpiväljundid

Mooduli läbinu:

• motiveerib gruppi selle lähteseisundit arvestades;

• tunneb grupiprotsesse ja juhib gruppi erinevates arengufaasides;

• juhib ennast ja gruppi pingesituatsioonides ning konfliktolukordades;

• kujundab grupi jaoks eesmärgipäraseid referentskogemusi ning analüüsib ja mudeldab neid.

Sisu

TEOREETILINE OSA:

Grupi arengufaasid ja grupiprotsesside juhtimine.

Grupi motivatsiooni hindamine ja motiveerimine.

Pinged ja konfliktid koolitusgrupis – väljakutset esitavate juhtumite käsitlemine õpiprotsessi käigus.

Referentskogemuste tekitamine ja ankurdamine.

Mudelite loomine.

PRAKTILINE OSA:

Vähemotiveeritud grupi motiveerimine

Demonstratsioonharjutuse läbiviimise vaatlus ja mudeldamine. Toimiva mudeli loomine analüüsi ja sünteesi kaudu.

Demonstratsioonharjutuse läbiviimine ja tagasisidestamine: ankrute ladumine

Harjutuse analüüsi juhtimine

ISESEISEV TÖÖ:

Õpipäeviku pidamine, saadud kogemused ja kirjalik enesereflektsioon

Läbi töötada  strateegiate temaatika läbitud kursustelt ja soovitav kirjandus

V moodul: Koolitaja loominguline meisterlikkus

 

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

• planeerib oma loomingulist tegevust NLP taustaoletustest ja ökoloogiast lähtuvalt;

• kasutab oma loomingulisust õpiprotsessi paindlikul juhtimisel;

• loob uusi harjutusi vastavalt vajadusele ja eemärgile;

• teadvustab enda rolli eeskuju ja liidrina koos kaasneva vastutusega;

• harjutab liidrikäitumist.

Sisu

TEOREETILINE OSA:

Baasiliste NLP printsiipide kasutamine koolitustegevuste kavandamiseks ja hindamiseks.

Instruktsioonide ja harjutuste loomine ning eesmärgistamine. Harjutuste läbiviimine ja analüüsiprotsess.

Koolitaja kui liider, liidri rollid.

Liidrikäitumise paindlikkuse arendamine.

NLP taustaoletuste kasutamine probleemide ja grupi vastupanu puhul.

PRAKTILINE OSA:

Harjutuse loomine

Teema esitlus: Strateegiate määratlemine

Demonstratsioonharjutuse läbiviimine ja tagasisidestamine: Uue käitumise kujundamise strateegia

Harjutuse analüüsi juhtimine

ISESEISEV TÖÖ:

Õpipäeviku pidamine, saadud kogemused ja kirjalik enesereflektsioon

Läbi töötada  metaprogrammide ja uskumuste temaatika läbitud kursustelt ja soovitav kirjandus

VI moodul: Koolitaja individuaalsuse kujunemine Õpiväljundid

Mooduli läbinu:

• analüüsib oma uskumuste ja väärtuste mõju koolituse kvaliteedile  ning efektiivsusele;

• teadvustab ja muudab oma koolitajategevust piiravaid uskumusi;

• arendab teadlikult oma isiksuslikku terviklikkust;

• on avatud uutele kogemustele isiksuse piiride laiendamiseks;

• kasutab meetodeid, mis toetavad erinevaid õpistiile.

Sisu

TEOREETILINE OSA:

Koolitaja arenguetapid.

Koolitaja uskumused ja väärtused enda ja teiste kohta.

Isiksusliku kooskõla loomine.

Mitteverbaalse suhtlemise osa koolitaja kooskõla loomisel.

NLP õpetamine NLP meetodite kaudu.

Erinevate õpistiilide ära tundmine, tunnustamine ja arvestamine.

PRAKTILINE OSA:

Töö oma uskumuste ja väärtustega

Teema esitlus: Ühe metaprogrammi käsitlemine

Demonstratsioonharjutuse läbiviimine ja tagasisidestamine: Vabalt valitud metaprogramm

Harjutuse analüüsi juhtimine

ISESEISEV TÖÖ:

Õpipäeviku pidamine, saadud kogemused ja kirjalik enesereflektsioon

Läbi töötada  esinemise ja tagasisidestamise temaatika läbitud kursustelt ja soovitav kirjandus

VII moodul: Koolitaja esinemismeisterlikkus Õpiväljundid

Mooduli läbinu:

• loob auditooriumiga vastastikuse suhte;

• valdab meeleterasust grupi kalibreerimisel;

• kasutab paindlikkust suhtlemisel „raske“ auditooriumi või grupiliikmega;

• haarab publiku kaasa ja väldib esinemiskarisid;

• arvestab esinejana oma eeskuju mõju.

Sisu

TEOREETILINE OSA:

Esinemine auditooriumi ees – ülesehitus ja lugu.

Grupi ja esineja vastastikune suhe, suhte juhtimine.

Grupi kalibreerimine: seisundite ja hoiakute määratlemine. Strateegiad toimetulekuks „raske“ auditooriumi ja  „raskete“ grupiliikmetega.

Positiivse kavatsuse kasutamine väljatoomine koolitaja juhtimisvahendina.

PRAKTILINE OSA:

Töö „raske“ grupiliikmega

Teema esitlus: Esinemiskunsti majakas

Grupiarutelu juhtimine

Esinemise tagasisidestamine

ISESEISEV TÖÖ:

Õpipäeviku pidamine, saadud kogemused ja kirjalik enesereflektsioon

VIII moodul: Koolitaja eneseareng Õpiväljundid

Mooduli läbinu:

• teadvustab oma arengueesmärke ja –ülesandeid;

• arvestab mitmekülgset tagasisidet enda kui koolitaja professionaalse hetketaseme kohta;

• teeb koostööd enese professionaalseks arendamiseks teiste koolitajatega (kovisioon, supervisioon vm);

• kasutab enesereflektsiooni ja hangib tagasisidet oma tegevuse hindamiseks ja korrigeerimiseks.

Sisu

TEOREETILINE OSA:

Oma isikliku ja professionaalse arengu eesmärkide määratlemine. Enesejuhtimine õppimisel ja enesekontrolli arendamine.

Koolitaja enesearengumeetodid.

NLP koolituse planeerimine ja ettevalmistus.

Koolitajakompetentsi hindamine superviseeritud praktika ja simulatsioonide põhjal.

PRAKTILINE OSA:

Eneseanalüüs ja enesehindamine, vastastikune tagasiside. Hindamine koolituse läbiviijate poolt.

10. Õppemeetodid:

Kogemusõpe, st teooria maht koolitusest  kuni 1/3 ja praktilise tegevuse maht koolitusest vähemalt 2/3.

Erinevad demonstratsioonharjutused, nende praktiline rakendamine simuleeritud koolitussituatsioonis ja analüüs; grupiharjutused ja harjutused väikestes gruppides, rolliharjutused, grupi juhtimise harjutused, uute harjutuste loomine  jpm; situatsioonide ja juhtumite analüüs ning simulatsioon; interaktiivne loeng, mille kaudu teoreetiline alus seostatakse kogemustega; tagasiside ja edasiside.

11. Iseseisev töö:

Õpipäeviku pidamine, kirjalik enesereflektsioon. Moodulite vaheline töö kirjandusega, õpitud meetodite kasutamine praktikas  ja saadud tulemuse analüüsimine. Kovisioon väikestes gruppides.

 1. Soovitavate õppematerjalide loend:
 • http://www.andras.ee/ul/Koolitaja_kasiraamat_2011.pdf
 • Bolton; R. “Igapäevaoskused” Väike Vanker 2002,2003
 • Valgmaa, E. Nõmm “Õpetamisest – ideest teostuseni” EVHLi Kirjastus, Tartu,
 • 2008
 • Jarvis, P. Täiskasvanuharidus ja pidevõpe. Teooria ja praktika. SE&JS, 1998
 • Jõgi, L., Lõhmus,M., Märja, T. Andragoogika. Raamat õppimiseks ja
 • õpetamiseks. ILO, 2004
 • Kushner M. (1999). Avalik esinemine. Käsiraamat. Tallinn: Koge
 1. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Osaleja on läbinud õppekava 90 % ulatuses, teostanud kõik iseseisvad tööd ja tegelnud järjekindlalt enesereflektsiooniga. Kursuse jooksul tehtud praktilise koolitustegevuse superviseerimisel on hinnatud osaleja  professionaalset ja isiksuslikku taset koolitajana ning ta on sooritanud eksami tulemustega,  mis vastavad INLPA-s kehtivale statuudile (www.inlpa.org) .

 14. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Kursuse lõpetanud kvalifitseeruvd kas NLP koolitajaks või NLP koolitaja assistendiks, mida kinnitab vastav  tunnistus ning sertifikaat. NLP koolitaja omab õigust iseseisvalt läbi viia NLP praktiku taseme väljaõppekursusi enda poolt väljatöötatud programmi alusel peale ühe kursuse superviseerimist antud väljaõppekursuse läbiviijate poolt või teisi koolitusi.

NLP koolitaja assistent omab õigust iseseisvalt läbi viia NLP teemalisi mõnepäevaseid koolitusi või teisi lühikoolitusi ja osaleda NLP koolitaja kaaskoolitajana NLP praktiku taseme väljaõppekursuste läbiviimisel supervisiooni eesmärgil.

 15. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

NLP treeneri kursuse läbimine, mida kinnitab vastav rahvusvaheline sertifikaat

 16. Õppekava kinnitamise aeg: 1.12.2015