Algas NLP Meisterpraktiku väljaõppekursus aprillis 2020, alustasime online õppena.

Koolitus toimub e-õppena kuni eriolukorra lõppemiseni, so onlines tehtava koolitusena.
Antud juhul on tegemist veebikeskkonnas reaalajas toimuva koolitusega.                                                                                                                               Juhised saadab koolitaja enne mooduli algust koolitatava e-mailile.

Õppekavarühm: 00 Üldõppekavade õppevaldkond 0031 Isikuarengu õppekavarühm

KURSUSEL OSALEMISE TINGIMUSEKS on NLP praktiku rahvusvahelise sertifikaadi olemasolu.

Koolituse rahaline väärtus osalejale on 1661.67 EUR + 20% km (332.33 eurot), kokku 1994 eurot.
Kursuse eest on võimalik tasuda arve alusel osade kaupa, vastavalt koolituslepingus toodud maksegraafikule, mille igaüks ise saab endale sobivalt koostada.
Esimene makse peab toimuma hiljemalt esimese mooduli alguseks ja on ühtlasi lõplikuks kinnituseks kursusel osalemise kohta.
Hind sisaldab 17-päevast koolitust, õppematerjale ja kohvipause.Kursuse toimumine moodulõppena:
Kursus koosneb 6-st moodulist, iga moodul on 3-päevane ja toimub reedest pühapäevani ühel nädalavahetusel kuus. Kõikidel moodulitel on koolituse toimumisajad järgmised:
REEDEL 12.00 – 18.00
LAUPÄEVAL 10.00 – 18.00
PÜHAPÄEVAL 9.30 – 14.00
Meisterpraktik 2020 moodulite toimumisajad:
I moodul: 03.-05.04.2020
II moodul: 15.-17.05
III moodul: 05.-07.06
IV moodul: 28.-30.08
V moodul: 25.-27.09
VI moodul: 23.-24.10
Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):
156 tundi, millest 144 tundi on kontaktõpet ja 12 tundi iseseisvat tööd; jaguneb kuueks kolmepäevaseks mooduliks.
Õppe eesmärk:
Koolituse tulemusel süvendab õppija oma NLP-alast pädevust; arendab enesereflektsioonivõimet; suurendab eesmärgipärase kommunikatsiooni oskusi; süvendab süsteemse mõtlemise ja metakognitsiooni vilumusi; arendab teadmiste ja oskuste eesmärgipärast edasiandmist ning õpetamisoskusi NLP praktiku teooria ja metoodika tasemel.
Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
1. mõistab ja kasutab NLP-alast pädevust igapäevases era-ja tööelus;
2. analüüsib teadlikult ja sihipäraselt iseenda mõtlemis-, reageerimis- ning käitumisviise;
3. muudab kasutuid või piiravaid mõtlemis-ja käitumisharjumusi;
4. laiendab eesmärgipäraselt teiste inimeste mõtlemisraamistikku ning mõjutab käitumisviise;
5. kasutab teadlikult ja eesmärgipäraselt erinevaid kommunikatsioonivahendeid;
6. selgitab välja teiste inimeste mõtlemis-ja käitumisstrateegiaid nende paremaks mõistmiseks või juhendamiseks;
7. mudeldab edukaid mõtlemis-ja käitumisstrateegiaid ning juhendab mudelite kasutamist;
8. õpetab teistele asjakohast NLP teooriat ja praktilisi meetodeid isiklike või tööalaste eesmärkide realiseerimiseks.
Õppesisu:
I moodul: MÕTTEMUDELID JA USKUMUSED
Õpiväljundid:
• mõistab mõtlemisprotsesside ja uskumuste tekke süsteemsust;
• teadvustab iseenda ja teiste kasulikke mõtteviise ning uskumusi;
• analüüsib, mõjutab ja muudab enda ning teiste piiravaid uskumusi.
Sisu:
Süsteemne analüüs ja olukordade kaardistamine
Mõttemudelid ja uskumuste süsteemid enesemääratluse osana
Uskumuste baasstruktuur ja piiranguid loovate uskumuste ümberkujundamine
Mõtteviirused ja uskumuste metastruktuur

II moodul: ENESETEADLIKKUS, IDENTITEET JA VÄÄRTUSED
Õpiväljundid:
• mõistab enda terviklikku (holistilist) olemust;
• selgitab välja ja teadvustab oma käitumise aluseks olevad kriteeriumid ja väärtused;
• analüüsib ja mõtestab oma isiklikku väärtuste hierarhiat mina- piiride laiendamiseks.
Sisu:
Teadlikkus ja teadlikud valikud elus ja tegevuses
Identiteet ja eneseteadlikkus, voorused ja parim võimalik mina
Väärtused ja kriteeriumid, nende hierarhiline funktsioon

III moodul: NLP KEELEMUDELID JA PRAKTIKA
Õpiväljundid:
• analüüsib oma keele iseärasusi ja mõju;
• rakendab küsimusi juhendamiseks ja mõjutamiseks erinevates elusituatsioonides;
• muudab keele abil suhtlemisraamistikke eesmärkide saavutamiseks.
Sisu:
Keele mõju endale ja suhetele
Küsimused on vastused – küsimuste loov ja sihipärane kasutamine
Keelemudelid, -raamistikud ja -trikid
Metafoorse mõtlemise arendamine

IV moodul: AEG JA AJA FENOMEN
Õpiväljundid:
• mõistab aja aspekte ja individuaalset käsitust ning juhib teadlikult ennast ja oma tegevusi ajas;
• laiendab oma isiklikke sisemisi programme ja emotsionaalset võimekust;
• valdab teiste sisemiste programmide mõjutamise ja laiendamise viise.
Sisu:
Aja aspektid ja nende mõju
Enda juhtimine ajas
Aja moonutused ja –raamistikud
Metaprogrammide laiendamise võimalused
Emotsionaalse võimekuse arendamine

V moodul: MÕTLEMISE JA KÄITUMISE MUDELDAMINE
Õpiväljundid:
• mõistab mudelite kasulikkust;
• arvestab mudeldamise nõudeid ja kasutab sobivaid strateegiaid;
• valdab vähemalt üht mudeldamismeetodit.
Sisu:
Mudeldamise põhiprintsiibid indiviidi süva-ja pinnastruktuuri avamisel
Mudeldamise tasemed ja metodoloogia
Mudeldamismetoodikad
Mudeldamise protsess, selle läbiviimine ja juhtimine

VI moodul: VÕTMEOSKUSED KOOLITAMISEL
Õpiväljundid:
• teab, kuidas täiskasvanu õpib, ja loob selleks sobiva keskkonna;
• arvestab osalejate erinevaid õpistiile;
• eesmärgistab, planeerib ja valmistab lühikoolituse ette ning viib selle läbi;
• juhib enda ja mõjutab auditooriumi seisundeid NLP meetodeid kasutades.
Sisu:
Täiskasvanu õppimine, õppimiseks sobiva keskkonna loomine, erinevad õpistiilid
Koolituse protsess – ülesehitus, ettevalmistus, läbiviimine, hindamine, tagasiside
Koolitaja võtmeoskused – usaldussuhte loomine, isiksuslik kooskõla, vaatenurkade paljusus, eesmärgipärasus, seisundite japrotsesside juhtimine
Õppemeetodid:
Erinevate NLP tehnikate demonstratsioonid, nende praktiline rakendamine ja analüüs (grupiharjutused, harjutused väikestes gruppides, rollimängud, loovtegevused, kujutlusharjutused, tunnetusharjutused, simulatsioonid jpm); Interaktiivne loeng, mille kaudu teoreetiline alus seostatakse kogemustega; Grupiarutelu, situatsioonide ja juhtumite analüüs; Tagasiside ja edasiside.
Iseseisev töö:
Moodulite vaheline töö kirjandusega, õpitud meetodite kasutamine praktikas ja saadud tulemuse analüüsimine.

Töötukassas: https://www.tootukassa.ee/toopakkuja/koolitused/aktiivsed
https://www.tootukassa.ee/toopakkuja/koolitused/registreerumised

Tagasiside

Uudised