Arenguprogramm KOOLITAJALE – ARENDAJALE “Koolitajaks olemise kunst”

Koolitaja jt arendusspetsialistide (sisekoolitaja, personalitöötaja, juhendaja, juht jt) igapäevane töö esitab nõudmisi väga mitmekülgsetele oskustele. Koolitajate jt arenguvajadusega erialaspetsialistide tööriistakasti täitmiseks kaasaegsete meetoditega ning isiksusliku kasvu toetamiseks töötasime välja 10 -päevase professionaalse ja isiksusliku kasvu programmi “Koolitajaks olemise kunst”.

Kogu programmi läbimise tulemusena oled arendanud oma teadmisi ja oskusi küsimusmõtlemise ja metafoorse mõtlemise, õppija küsimuste ja metafooride kasutamise kohta, meetodeid ajupõhise õppimise toetamiseks ning isiksuslikku kasvu, psühholoogilist heaolu ja paindlikkust toetavaid tegevusi.

Sihtgrupp: koolitajad, sisekoolitajad, juhendajad, personalijuhid, juhid jt

Koolituse maht: 70 tundi (5 kahepäevast moodulit, kokku 10 päeva), millele lisandub iseseisev töö koolitusmoodulite vahepeal

Toimumisajad ja teemad:
Töövahendid koolitajale-arendajale (Õppekavarühm 0114 Aineõpetaja koolituse õppekavarühm)
I moodul Küsimusmõtlemine ja küsimuste kasutamine
II moodul Metafoorne mõtlemine ja metafooride kasutamine
III moodul Ajupõhine õppimine – õppijakesksed kaasamismeetodid
Koolitaja-arendaja psühholoogiline heaolu (Õppekavarühm 0031 Isikuarengu õppekavarühm)
IV moodul Isiksusena kasvamine
V moodul Psühholoogiline paindlikkus

Toimumiskoht: Rahvatervise Akadeemia ruumides, Väike-Paala 1, Tallinn

Rahaline väärtus osalejale:
• Soodushind kogu kursuse eest ühekordse maksena tasumisel 850 eurot (kokku 70 tundi) + 20% käibemaks (kokku 1020 eurot).
• Moodulite kaupa kursuse eest tasudes on ühe mooduli (14 tundi) hind 200 eurot + 20% käibemaks (240 eurot)
Kursuse eest eraisikuna makstud tasu on õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseaduse §26.
Eesti NLP Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Koolituse läbiviijad: Pikaajaliste kogemustega (25 aastat) NLP Trainer rahvusvahelist sertifikaati ja täiskasvanute koolitaja, tase 7 kutsekvalifikatsiooni omavad koolitajad Ave Eero ja Viive Einfeldt. Mõlemad rakeendavad õpetatavaid oskusi süsteemselt oma koolitustel ja arendustegevustes.
Õppekava http://nlpinstituut.ee/koolitused/

Koolitusele registreerumine: nlpinstituut@nlpinstituut.ee
Registreerimine lõpeb 10.09.2020 või kohtade täitumisel (koolitusgrupis kuni 20 osalejat).

Koolituse eest tasumine:
Koolituse eest tasumine toimub arve alusel peale osaleja registreerumist ja osalejaga maksmisviisi ning -graafiku läbirääkimist.

Koolitusest loobumine:
Koolitusest loobumisest tuleb teatada hiljemalt nädal enne kursuse algust. Makstud õppetasu tagastatakse vähemalt 75% ulatuses.
Teatamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

Tunnistus ja tõend:
Õppijale väljastatakse tunnistus, kui kursuse õpiväljundite omandamine on tõendatud, õppija on auditoorses töös osalenud vähemalt 75% mahus, sooritanud praktilised ülesanded ning iseseisvad tööd. Hindamisel mitteosalenud, hindamist mitteläbinud või alla 75% auditoorses töös osalenud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes.

Töövahendid koolitajale-arendajale
2+2+2 päeva (14 ah + 14 ah + 14 ah), kokku 42 tundi

Eesmärk: Koolitaja-arendaja töövahendite komplekt on täienenud küsimusmõtlemise, metafoorse mõtlemise ja ajupõhisele õppimisele tuginevate õppijakesksete meetodite töövahenditega.
Koolitaja-arendaja kasutab arendusprotsesside läbiviimisel õppija pühendumist, huvi ja motivatsiooni suurendavaid õpetamisviise.

Küsimusmõtlemine ja küsimuste kasutamine
14 tundi
13. – 14. oktoober 2020

Õpitulemusena osaleja:
• selgitab õppija ja arvustaja mõtteviisi erinevusi
• demonstreerib eesmärgipärast küsimuste kasutamist
• rakendab küsimusmõtlemist arenguprotsessi juhtimisel
• õpetab teistele, mida on küsimuste esitamise kohta õppinud

Teemad:
1. Küsimusmõtlemise tööriistad: endale esitatavad küsimused ja teistele esitatavad küsimused
2. Õppija küsimused versus arvustaja küsimused
3. Küsimused, mis arvustaja mõtteviisilt õppija mõtteviisile ümberlülitumiseks
4. Eelduste kohta küsimuste esitamine
5. Kasulike fookuste küsimused
6. Ajurünnaku alternatiiv: küsimuste torm
7. Küsimused, mida esitada enne muutuste tegemist

Metafoorne mõtlemine ja metafooride kasutamine
14 tundi
28. – 29. oktoober 2010

Õpitulemusena osaleja:
• kirjeldab metafoorse mõtlemise väljundeid
• rakendab metafoorset eneseanalüüsi meetodit
• koostab ja esitab metafoorse loo
• on valinud enda töövahenditekomplekti sobivad metafoorid

Teemad:
1. Arengumetafoorid
2. Metafoorsed meetodid eneseanalüüsiks
3. Metafoorsed grupitöömeetodid
4. Tähenduse muutmine metafoori kasutamise abil
5. „Paks keel“ ja „kõhn keel“
6. Miltoni keelemudel
7. Metafoorse loo loomise struktuur

Ajupõhine õppimine – õppijakesksed kaasamismeetodid
14 tundi
10. – 11. november 2020

Õpitulemusena osaleja:
• määratleb ajupõhise õppimise olulised elemendid
• kasutab interaktiivseid strateegiaid
• valib endale sobivaimad 1- ja 5-minuti tegevused
• juhendab õppijakeskseid õpimänge

Teemad:
1. Õppimist soodustavad elemendid
2. Koolitamine koolitajana tagaplaanil olles
3. 1- ja 5-minuti tegevused, mis aitavad õppijail õpitut üle vaadata ja meeles pidada
4. tegevused õpitu kinnistamiseks, rakendamiseks ja harjutamiseks
5. Interaktiivsed loengustrateegiad
6. Uute teadmiste keskused
7. Õppijate loodud mängud

Koolitaja-arendaja psühholoogiline heaolu
2+2 päeva (14 ah + 14 ah), kokku 28 tundi

Eesmärk: Koolitaja-arendaja isiksusliku arengu ja elukvaliteedi toetamine psühholoogilise heaolu mõtestamise ning arendamise kaudu.

Carol D. Ryff (USA Pennsylvania Riikliku Ülikooli psühholoogiaprofessor) uuris, mis tagab inimese psühholoogilise heaolu, millistest teguritest see koosneb ja millest sõltub inimese võime taolist heaolu kasvatada ja säilitada. Uurides varasemaid rahulolu ja elukvaliteedi uuringuid ning erinevaid inimese arengu käsitlusi, jõudis ta järeldusele, et isiksuseomaduste, kultuuritegurite ning soo ja vanuse kõrval sõltub psühholoogiline heaolu kuuest universaalset tegurist, mis mõjutavad inimese tegutsemisvõimet ning rahulolu nii enda kui eluga üldiselt. Nendeks kuueks teguriks on iseenda aktsepteerimine, positiivsed suhted, sõltumatus, keskkonna meisterlik valdamine (kompetentsus), eesmärgistatud elu ja isiksuslik areng.
Erinevad uuringud on tänaseks näidanud, et inimesed võivad olla väga erinevatel tasemetel nende kuue psühholoogilise heaoluteguri osas, mis sellest tulenevalt mõjutavad nende käitumist erinevalt.

Isiksusena kasvamine
14 tundi (2 päeva)
25.–26. november 2020

Õpitulemusena osaleja:
• kirjeldab psühholoogilise heaolu tegurite mõju enda elus ja tegevuses
• määratleb enesekohaseid uskumusi
• kavandab isiklikke kriteeriume arvestavaid valikuid
• analüüsib isiksusliku kasvu vajadust

Teemad
1. Psühholoogilist heaolu mõjutavad tegurid
2. Enese aktsepteerimine, emotsionaalne teadlikkus ja enesekontroll
3. Autonoomia ja teekonnapõhine motivatsioon
4. Isiksusena kasvamine, eneseareng ja refleksioon

Psühholoogiline paindlikkus
14 tundi (2 päeva)
9. -10. detsember 2020

Õpitulemusena osaleja:
• kavandab mõtestatud ja tähendusliku elu sihte
• kirjeldab psühholoogilise paindlikkuse suurendamise võimalusi
• analüüsib oma arengukeskkonda ja selle mõjutamise võimalusi
• kasutab erinevaid tajupositsioone suhete juhtimisel

Teemad:
1. Psühholoogilise paindlikkuse olulisus
2. Mõtestatud eesmärgid ja isiklik elufilosoofia
3. Kasvukeskkonna kujundamine ja juhtimine
4. Positiivsed suhted

Tagasiside

Uudised