NLP praktiku taseme väljaõppekursus (192h)

Täienduskoolitusasutuse nimetus: 

MTÜ Eesti NLP Instituut

00 Üldõppekavade õppevaldkond 0031 Isikuarengu õppekavarühm

ÕPPEKAVA LISA-SISSEJUHATUS:

 • Mis on NLP? 

NLP kohta saab rohkem lugeda siit lehelt nlp.nlpinstituut.ee ja vaadata  meie videot “Mis on NLP?” YouTube’st ja meie tegemisi saate jälgida Facebookis Eesti NLP Instituut .

NLP ehk NEURO-LINGVISTILINE PROGRAMMEERIMINE on suunatud inimeseks olemise paljudele tasanditele. NLP sisaldab teadmisi ja oskusi käitumiskompetentsuse ja -paindlikkuse suurendamiseks, süsteemse ja strateegilise mõtlemise arendamiseks ning käitumise taga olevate protsesside mõistmiseks. NLP ei tähenda üksnes kompetentsust ja suurepäraseid tulemusi, vaid ka elutarkust ja tulevikunägemust.

 • Koolituse rahaline väärtus osalejale on 1410 EUR + 20% km (282 EUR), kokku 1692 EUR

Kursuse eest on võimalik tasuda arve alusel osade kaupa, vastavalt koolituslepingus toodud maksegraafikule, mille igaüks ise saab endale sobivalt koostada.

Esimene makse peab toimuma hiljemalt esimese mooduli alguseks ja on ühtlasi lõplikuks kinnituseks kursusel osalemise kohta.

Hind sisaldab 23-päevast koolitust, õppematerjale ja kohvipause.

 • Kursuse toimumine moodulõppena:

Kursus koosneb 8-st moodulist, iga moodul on 3-päevane ja toimub reedest pühapäevani ühel nädalavahetusel kuus. Kõikidel moodulitel on koolituse toimumisajad järgmised:

REEDEL 12.00 – 18.00

LAUPÄEVAL 10.00 – 18.00

PÜHAPÄEVAL 9.30 – 14.00

Mõnikord kõik koolitusajad ei ole päris sobilikud või tuleb midagi ootamatut ette. Meil on läbi aastate osalejatele selline võimalus, et moodulid või üksikud koolituspäevad, mis mingitel põhjustel vahele jäävad, saab järgmises grupis kaasa teha. Väga paljud kasutavad seda, sest ikka juhtub, et midagi võib vahele tulla.

SIHTGRUPP

NLP väljaõppekursus annab vundamendi erinevate ametite pidamiseks ja kutseoskuste tulemuslikuks kasutamiseks, eriti need, mis on seotud otseselt inimestega töötamisega (näiteks: juht, personalitöötaja, klienditeenindaja, õpetaja, kasvataja, Reiki praktik, massöör jne.).

 1. ÕPPEKAVA NIMETUS:

 NLP Praktiku taseme väljaõppekursus

 2. Õppekavarühm:  00 Üldõppekavade õppevaldkond 0031 Isikuarengu õppekavarühm 

 3. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

222 tundi, millest 192 tundi on kontaktõpet ja 30 tundi iseseisvat tööd; jaguneb kaheksaks kolmepäevaseks mooduliks.

 4. Õppekava koostamise alus :

International Neuro-Linguistic Programming Association poolt kehtestatud standardid ja põhimõtted; MTÜ Eesti NLP Instituudi asutajate ja treenerite pikaajaline NLP koolitusalane kogemus ning arendustegevus.

 5. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused :

Täiskasvanud õppijad

 6. Õppe eesmärk:

Koolituse tulemusel omandab õppija NLP metoodikal põhinevaid praktilisi oskusi eneseteadlikkuse suurendamiseks, enda sisemiste ressursside juhtimiseks ja kasutamiseks ;  teiste inimeste käitumise mõistmiseks ja eesmärgipäraseks mõjutamiseks; üldistus-ja järeldamisvõime ning enesereflektsiooni tõhusamaks kasutamiseks igapäevaelus ja töös.

7. Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 1. teadvustab oma tugevusi ja arenguavajadust;
 2. analüüsib oma uskumusi ja väärtushoiakuid ning neist tulenevat käitumist;
 3. kasutab oma teadvustamisvõimet ja analüüsioskust iseenda  juhtimisel;
 4. mõistab arengu ja muutuste süsteemset olemust;
 5. rakendab suhtlemisel teiste inimestega paindlikke eesmärgipäraseid sõnalisi ja mittesõnalisi käitumisviise;
 6. leiab olukordadele alternatiivseid ja loovaid  praktilisi lahendusi;
 7. rakendab teadlikult enese motivatsiooni ja -regulatsiooni;
 8. selgitab välja ja kasutab teisi inimesi mõjutavaid ning motiveerivaid tegureid;
 9. arendab oma kompetentsust meisterlike strateegiate mudeldamise abil.

 

   8. Õppesisu

I moodul: NLP alusprintsiibid

 

 

 

 

 

 

 

Õpiväljundid:

• tunneb NLP teoreetilist  ja filosoofilist alust;

• mõistab arengu ja muutuste süsteemset olemust ning analüüsib toimuvat;

• kasutab meelte terasust käitumusliku info hankimisel ning neutraalsust hindamisel.

Sisu:

NLP  teoreetiline alus, seos teiste distsipliinidega ja arengulugu

R. Diltsi süsteemne arengu ja muutuste kontseptsioon

Meeled ja meelesüsteemid, neist tulenevad erinevused

Meelte terasuse arendamine ja kasutamine

II moodul: Positiivsed suhted ja usalduse loomine

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpiväljundid:

• analüüsib oma osa suhtlemisprotsessis positiivsete suhete loomiseks;

• valib teadlikult tähelepanu-ja meeleseisundeid ning  tähelepanufookust;

• loob, hoiab ja taastab  usaldussuhet.

Sisu:

Tähelepanuseisundid ja meeleseisundid, teadlik loomine ja praktilised kasutamisvõimalused

Positiivsete suhete kujundamise ja suhtlemispaindlikkuse arendamine

Usaldussuhte loomine ja hoidmine

III moodul: Eesmärgid ja väärtused

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpiväljundid:

• teadvustab oma käitumise kooskõla ja isiksuslikku terviklikkust, märkab kooskõla puudumist;

• analüüsib isiklikke väärtusi ja väärtushirerahiaid ning sõnastab oma missiooni;

• püstitab hästiformuleeritud  ja tähenduslikke eesmärke.

Sisu:

Maailmapilt, identiteet, mina-terviklikkus

Elu juhtivad väärtused ja väärtushierarhiad

Elu ülesanne ehk missioon tähendusliku elu loomisel

Sihid, eesmärgid ja nende hästiformuleeritud püstitamine

IV moodul: Keele vägi

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpiväljundid:

• mõistab keele erinevaid tasandeid ja nende mõju;

• märkab ja selitab info moonutusi, kustutamisi ja üldistusi;

• kasutab keele rikkalikke võimalusi  teadlikult, eesmärgipäraselt ja loovalt.

Sisu:

Sõna kui reaalse kogemuse looja, keele väestamine

Keele „metamudel“ ja selle kasutamisvõimalused selguse loomiseks

„Miltoni mudel“ – kõnekujundite, metafooride  ja lugude eesmärgipärane kasutamine

V moodul: Oma sisemaailma valitsemine ja seisundite juhtimine

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpiväljundid:

• mõistab emotsioonide tööd ja emotsionaalsete seisundite tekkemehhanisme;

• kasutab erinevaid meetodeid enese- ja oma seisundite juhtimiseks;

• märkab oma uskumuste avaldumist käitumises ning muudab piiravaid uskumusi.

Sisu:

Elutähtsad oskused (teadlikkus, enesejuhtimine ja psühholoogiline paindlikkus) ja nende arendamine

Emotsioonid, emotsionaalne intelligentsus ja emotsionaalsete seisundite valdamine

Uskumuste väljaselgitamine, kasulike uskumuste jõustamine ja piiravate uskumuste muutmine

VI moodul: Mõtlemise ja käitumise strateegiad ning mudelid

 

 

 

 

 

 

 

Õpiväljundid:

• analüüsib enda ja teiste mõtlemis-ning käitumisstrateegiaid;

• märkab toimivaid ja mittetoimivaid strateegiaid,  muudab vajadusel mittetoimivat  strateegiat;

• rakendab mudeldamist vajaliku oskuse või strateegia omandamiseks.

Sisu:

Erinevate  strateegiate (õpi-, motivatsiooni-, käitumise-, loovuse jm) avastamine ja tõhusamaks muutmine

Oskuste(vm õnnestumisstrateegiate) mudeldamise elemendid ja mudeldamise protsess

Mudelite praktiline kasutamine

VII moodul: Tajufiltrid ja sisemised programmid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpiväljundid:

• mõistab inimese käitumist mõjutavaid ja organiseerivaid sisemisi programme;

• selgitab välja enda ja teiste motivatsiooni mõjutavad tajufiltrid;

• arvestab erinevaid  filtreid ja eelistusi  suhtlemis-ning koostööprotsessis.

Sisu:

Metaprogrammid kui kogemuse filtrid, nende mõju otsustele ja valikutele

LAB (keele ja käitumise)  profiilid ning nende praktilised kasutamisvõimalused motiveerimisel ja motivatsiooni hoidmisel 21.sajandil

Aeg, individuaalne ajakäsitus, oma tegevuste juhtimine ajas

VIII moodul: Esitlemis-meisterlikkus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õpiväljundid:

• teadvustab õpilase emotsionaalseid vajadusi ja isiklikke hirme tagasiside saamisel ning andmisel;

• kasutab eesmärgipäraselt tagasisidet/edasisidet;

• arendab enda ja õpilaste tagasiside vastuvõtuvõimet;

• kasutab tagasisidestamise erinevaid võimalusi õpilase arengu huvides;

Sisu:

Mõjus esitlus, ettevalmistus, ülesehitus, sõnumi edastamine

Esinemiseks valmistumine ja oma seisundi hääletamine

Auditooriumi seisundi mõjutamine sõnumi võimendamiseks

Lõputöö esitlus

Erinevate NLP tehnikate demonstratsioonid, nende praktiline rakendamine ja analüüs (grupiharjutused, harjutused väikestes gruppides, rollimängud, loovtegevused, kujutlusharjutused, tunnetusharjutused, simulatsioonid  jpm); Interaktiivne loeng, mille kaudu teoreetiline alus seostatakse kogemustega; Grupiarutelu, situatsioonide ja juhtumite analüüs; Tagasiside ja edasiside.

9. Iseseisev töö:

Moodulite vaheline töö kirjandusega, õpitud meetodite kasutamine praktikas  ja saadud tulemuse analüüsimine.

10. Soovitavate õppematerjalide loend:

Joseph O´Connor, John Seymour; Sissejuhatus neurolingvistilisse programmeerimisse. Tänapäev 2008

Sue Knight; NLP töökeskkonnas. Tänapäev 2010

Romilla Ready, Kate Burton; Neurolingvistiline programmeerimine võhikutele. Ersen 2010

Diana Beaver, Õpi mängeldes. Sinisukk 2001

Anthony Robbins; Sisemine jõud. Väike Vanker 2003

Michael Grinder, Linda Lloyd, NLP in Learning. 1996

Nick Owen, Metafoori maagia. Studium 2005

Paul McKenna, Muuda oma elu 7 päevaga. Fookus Meedia 2010

Mihaly Csikszentmihalyi, Kulgemine. Pegasus 2007

Cindy Wigglesworth, Spirituaalne intelligentsus: 21 oskust. Tänapäev 2014

Ilona Boniwell, Positiivne psühholoogia. Äripäev 2014

Daniel Goleman, Emotsionaalne intelligentsus. Varrak, 2015

Daniel Goleman, Hävitavad emotsioonid. Kuidas neist üle saada? Pegasus 2011

Daniel Goleman, Keskendumine – edu varjatud pant. Tänapäev 2014

Daniel Goleman, Sotsiaalne intelligentsus. Tarkus suhetes. Väike Vanker 2007

Daniel Goleman, Töö emotsionaalse intelligentsusega. Väike Vanker 2001

Rick Hanson & Richard Mendius, Sinu aju. Eesti Ekspressi Kirjastus, 2010

Stefan Klein, Õnne saladus.Varrak 2004

Bruce H. Lipton, Uskumused ja bioloogia. Pilgrim 2009

John Medina, Aju toimimise reeglid. Tänapäev 2014

Arto Pietikäinen, Paindlik meel. Medicina 2011

Martin E.P. Seligman, Ehe õnn. Pilgrim, 2008

 11. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Jooksvalt igas moodulis  analüüsitakse õpitu rakendamise oskust,  antakse vahetut tagasisidet ning analüüsitakse ja hinnatakse moodulitevahelist iseseisvat tööd.

 12. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Kursuse lõpetamisel saab osaleja:

1. tõendi, kui kursuslane on läbinud vähem kui 85 % kogu kursusest;

2. tunnistuse ja rahvusvahelise sertifikaadi, kui kursuslane on läbinud vähemalt 85 % kursuse mahust, omandanud NLP kontseptsioonid, mudelid, tehnikad ja oskused vastavalt

International Association of NLP Institutes (https://www.nlp-institutes.net/about/curricula) statuudile ning sooritanud lõputöö vähemalt rahuldavale.

 13. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

NLP treeneri kursuse läbimine, mida kinnitab vastav rahvusvaheline sertifikaat

 14 . Õppekava kinnitamise aeg: 07.02.2021