NLP meisterpraktiku taseme väljaõppekursus (156 h)

Täienduskoolitusasutuse nimetus:

MTÜ Eesti NLP Instituut

00 Üldõppekavade õppevaldkond 0031 Isikuarengu õppekavarühm

ÕPPEKAVA LISA-SISSEJUHATUS:

 • Mis on NLP? 

NLP kohta saab rohkem lugeda siit lehelt nlp.nlpinstituut.ee ja vaadata  meie videot “Mis on NLP?” YouTube’st ja meie tegemisi saate jälgida Facebookis Eesti NLP Instituut .

NLP ehk NEURO-LINGVISTILINE PROGRAMMEERIMINE on suunatud inimeseks olemise paljudele tasanditele. NLP sisaldab teadmisi ja oskusi käitumiskompetentsuse ja -paindlikkuse suurendamiseks, süsteemse ja strateegilise mõtlemise arendamiseks ning käitumise taga olevate protsesside mõistmiseks. NLP ei tähenda üksnes kompetentsust ja suurepäraseid tulemusi, vaid ka elutarkust ja tulevikunägemust.

KURSUSEL OSALEMISE TINGIMUSEKS on NLP praktiku rahvusvahelise sertifikaadi olemasolu.

Koolituse rahaline väärtus osalejale on 1661.67 EUR + 20% km (332.33 eurot), kokku 1994 eurot. 

Kursuse eest on võimalik tasuda arve alusel osade kaupa, vastavalt koolituslepingus toodud maksegraafikule, mille igaüks ise saab endale sobivalt koostada.

Esimene makse peab toimuma hiljemalt esimese mooduli alguseks ja on ühtlasi lõplikuks kinnituseks kursusel osalemise kohta.

Hind sisaldab 17-päevast koolitust, õppematerjale ja kohvipause.

 • Kursuse toimumine moodulõppena:

Kursus koosneb 6-st moodulist, iga moodul on 3-päevane ja toimub reedest pühapäevani ühel nädalavahetusel kuus. Kõikidel moodulitel on koolituse toimumisajad järgmised:

REEDEL 12.00 – 18.00

LAUPÄEVAL 10.00 – 18.00

PÜHAPÄEVAL 9.30 – 14.00

Mõnikord kõik koolitusajad ei ole päris sobilikud või tuleb midagi ootamatut ette. Meil on läbi aastate osalejatele selline võimalus, et moodulid või üksikud koolituspäevad, mis mingitel põhjustel vahele jäävad, saab järgmises grupis kaasa teha. Väga paljud kasutavad seda, sest ikka juhtub, et midagi võib vahele tulla. 

 1. Õppekava nimetus:

NLP Meisterpraktiku taseme väljaõppekursus 

 1. Õppekavarühm: 00 Üldõppekavade õppevaldkond 0031 Isikuarengu õppekavarühm  
 1. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

156 tundi, millest 144 tundi on kontaktõpet ja 12 tundi iseseisvat tööd; jaguneb kuueks kolmepäevaseks mooduliks. 

 1. Õppekava koostamise alus :

International Neuro-Linguistic Programming Association poolt kehtestatud standardid ja põhimõtted; MTÜ Eesti NLP Instituudi asutajate ja treenerite pikaajaline NLP koolitusalane kogemus ning arendustegevus. 

 1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused :

Täiskasvanud õppijad, kes on lõpetanud edukalt NLP praktiku väljaõppekursuse ja on vähemalt keskharidusega. 

 1. Õppe eesmärk:

Koolituse tulemusel süvendab õppija oma NLP-alast pädevust; arendab  enesereflektsioonivõimet; suurendab eesmärgipärase kommunikatsiooni oskusi; süvendab süsteemse mõtlemise ja metakognitsiooni vilumusi; arendab teadmiste ja oskuste eesmärgipärast edasiandmist ning õpetamisoskusi NLP praktiku teooria ja metoodika tasemel.

 1. Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 1. mõistab ja kasutab NLP-alast pädevust igapäevases era-ja tööelus;
 2. analüüsib teadlikult ja sihipäraselt iseenda mõtlemis-, reageerimis- ning käitumisviise;
 3. muudab kasutuid või piiravaid mõtlemis-ja käitumisharjumusi;
 4. laiendab eesmärgipäraselt teiste inimeste mõtlemisraamistikku ning mõjutab käitumisviise;
 5. kasutab teadlikult ja eesmärgipäraselt erinevaid kommunikatsioonivahendeid;
 6. selgitab välja teiste inimeste mõtlemis-ja käitumisstrateegiaid nende paremaks mõistmiseks või juhendamiseks;
 7. mudeldab edukaid mõtlemis-ja käitumisstrateegiaid ning juhendab mudelite kasutamist;
 8. õpetab teistele asjakohast NLP teooriat ja praktilisi meetodeid isiklike või tööalaste eesmärkide realiseerimiseks.
 1. Õppesisu:
I moodul: MÕTTEMUDELID JA USKUMUSED Õpiväljundid:

• mõistab mõtlemisprotsesside ja uskumuste tekke süsteemsust;

• teadvustab iseenda ja teiste kasulikke mõtteviise ning uskumusi;

• analüüsib, mõjutab ja muudab enda ning teiste piiravaid uskumusi.

Sisu:

Süsteemne analüüs ja olukordade kaardistamine

Mõttemudelid ja uskumuste süsteemid enesemääratluse osana

Uskumuste baasstruktuur ja piiranguid loovate uskumuste ümberkujundamine

Mõtteviirused ja uskumuste metastruktuur

II moodul: ENESETEADLIKKUS, IDENTITEET JA VÄÄRTUSED

 

Õpiväljundid:

• mõistab enda terviklikku (holistilist) olemust;

• selgitab välja ja teadvustab oma käitumise aluseks olevad kriteeriumid ja väärtused;

• analüüsib ja mõtestab oma isiklikku väärtuste hierarhiat  mina- piiride laiendamiseks.

Sisu:

Teadlikkus ja teadlikud valikud elus ja tegevuses

Identiteet ja eneseteadlikkus, voorused ja parim võimalik mina

Väärtused ja kriteeriumid, nende hierarhiline funktsioon

III moodul: NLP KEELEMUDELID  JA PRAKTIKA Õpiväljundid:

• analüüsib oma keele iseärasusi ja mõju;

• rakendab küsimusi juhendamiseks ja mõjutamiseks erinevates elusituatsioonides;

• muudab keele abil suhtlemisraamistikke eesmärkide saavutamiseks.

Sisu:

Keele mõju endale ja suhetele

Küsimused on vastused – küsimuste loov ja sihipärane kasutamine

Keelemudelid, -raamistikud ja -trikid

Metafoorse mõtlemise arendamine

IV moodul: AEG JA AJA FENOMEN Õpiväljundid:

• mõistab aja aspekte ja individuaalset käsitust ning juhib teadlikult ennast ja oma tegevusi ajas;

• laiendab oma isiklikke sisemisi programme ja emotsionaalset võimekust;

• valdab teiste sisemiste programmide mõjutamise ja laiendamise viise.

Sisu:

Aja aspektid ja nende mõju

Enda juhtimine ajas

Aja moonutused ja –raamistikud

Metaprogrammide laiendamise võimalused

Emotsionaalse võimekuse arendamine

V moodul: MÕTLEMISE JA KÄITUMISE MUDELDAMINE

 

 

Õpiväljundid:

• mõistab mudelite kasulikkust;

• arvestab mudeldamise nõudeid ja kasutab sobivaid strateegiaid;

• valdab vähemalt üht mudeldamismeetodit.

Sisu:

Mudeldamise põhiprintsiibid indiviidi süva-ja pinnastruktuuri avamisel

Mudeldamise tasemed ja metodoloogia

Mudeldamismetoodikad

Mudeldamise protsess, selle läbiviimine ja juhtimine

VI moodul: VÕTMEOSKUSED KOOLITAMISEL Õpiväljundid:

• teab, kuidas täiskasvanu õpib, ja loob selleks sobiva keskkonna;

• arvestab osalejate erinevaid õpistiile;

• eesmärgistab, planeerib ja valmistab lühikoolituse ette ning viib selle läbi;

• juhib enda ja mõjutab auditooriumi seisundeid NLP meetodeid kasutades.

Sisu:

Täiskasvanu õppimine, õppimiseks sobiva keskkonna loomine, erinevad õpistiilid

Koolituse protsess – ülesehitus, ettevalmistus, läbiviimine, hindamine, tagasiside

Koolitaja võtmeoskused – usaldussuhte loomine, isiksuslik kooskõla, vaatenurkade paljusus, eesmärgipärasus, seisundite japrotsesside juhtimine

 1. Õppemeetodid:

Erinevate NLP tehnikate demonstratsioonid, nende praktiline rakendamine ja analüüs (grupiharjutused, harjutused väikestes gruppides, rollimängud, loovtegevused, kujutlusharjutused, tunnetusharjutused, simulatsioonid  jpm); Interaktiivne loeng, mille kaudu teoreetiline alus seostatakse kogemustega; Grupiarutelu, situatsioonide ja juhtumite analüüs; Tagasiside ja edasiside. 

 1. Iseseisev töö:

Moodulite vaheline töö kirjandusega, õpitud meetodite kasutamine praktikas  ja saadud tulemuse analüüsimine. 

 1. Soovitavate õppematerjalide loend:

John Medina, Aju toimimise reeglid. Tänapäev 2014

Dan Millman, Rahumeelse sõdalase tee,Valgusesaar 2010

Matthieu Ricard, Õnn. Pilgrim 2014

Cindy Wigglesworth, Spirituaalne intelligentsus: 21 oskust. Tänapäev 2014

Michale C. Corbalis, Uitav meel. Äripäev 2015

Mihaly Csikszentmihalyi, Kulgemine. Pegasus 2007

Marshall Goldsmith, Mojo. Eesti Ekspress 2011

Daniel Goleman, Keskendumine: edu varjatud pant. Tänapäev, 2014

Eckhart Tolle, Siin ja praegu: kohaloleku jõud. Pilgrim. 2004

Esa Saarinen, Muutumised. Fontes 2004

Jari Sarasvuo, Sisemine sangar. Humare 2001

Cindy Wigglesworth, Spirituaalne intelligentsus: 21 oskust. Tänapäev 2014

Daniel Kahneman, Kiire ja aeglane mõtlemine. Tänapäev 2013

Douglas Stone, Bruce Patton, Sheila Heen. Rasked kõnelused. Väike Vanker.2000

Daniel Goleman, Emotsionaalne intelligentsus. Varrak, 2015

Daniel Goleman, Hävitavad emotsioonid. Kuidas neist üle saada? Pegasus 2011

Stefan Klein, Aeg – aine, millest koosneb elu. Varrak 2009

Mark Williams, Danny Penman, Ärksus – tee rahuni pöörases maailmas. Pegasus 2013

David Gordon & Graham Dawes, Expanding Your World: Modeling the Structure of Experience. 2005

www.expandyourworld.net/

 13. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Jooksvalt igas moodulis  analüüsitakse õpitu rakendamise oskust,  antakse vahetut tagasisidet ning analüüsitakse ja hinnatakse moodulitevahelist iseseisvat tööd. 

14. Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):

Kursuse lõpetamisel saab osaleja:

 1. tõendi, kui kursuslane on läbinud vähem kui 85 % kogu kursusest;
 2. tunnistuse, kui kursuslane on läbinud vähemalt 85 % kursuse mahust, kuid ei ole sooritanud praktilist lõputööd (lühikoolitus NLP praktiku teooria ja metoodika tasemel) vähemalt rahuldavale;
 3. tunnistuse jarahvusvahelise sertifikaadi, kui kursuslane on läbinud vähemalt 85 % kursuse mahust; on omandanud NLP kontseptsioonid, mudelid, tehnikad ja oskused, mis vastavadInternational Association of NLP Institutes (https://www.nlp-institutes.net/about/curricula) statuudile ning on sooritanud praktilise lõputöö (lühikoolitus NLP meisterpraktiku teooria ja metoodika tasemel) positiivsete tulemustega.

 Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

NLP treeneri kursuse läbimine, mida kinnitab vastav rahvusvaheline sertifikaat

 

 1. Õppekava kinnitamise aeg: 07.02.2021