Täiskasvanute koolitajate koolitus “Koolitajameisterlikkus”

1.Täienduskoolitusasutuse nimetus:

MTÜ Eesti NLP Instituut

 2. Õppekava nimetus:

Koolitajameisterlikkuse koolitus 

 1. Õppekavarühm (Vastavalt ISCED-F 2013 õppekavarühmade klassifikatsioonile): 0111 Kasvatusteaduse õppekavarühm
 1. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

210 tundi, sellest:

130 tundi kontaktõpet, iseseisevat tööd 80 tundi; jaguneb kaheksaks kahepäevaseks mooduliks. 

 1. Õppekava koostamise alus :

Täiskasvanute koolitaja tase 5 ja tase 6 kutsestandardid; koolituse kavandamine, ülesehitus ja läbiviimine loomuliku õppimistsükli alusel (4C mudel, S. L. Bowman), koolitajate pikaajaline koolitusalane kogemus ning arendustegevus. 

 1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused :

Alustavad või tegutsevad täiskasvanute koolitajad, muid tingimusi ei ole.

 1. Grupi suurus: 12 osalejat 
 1. Õppe eesmärk:

Õppe eesmärgiks on arendada oskusi, mis on vajalikud täiskasvanute koolitajale õppijakeskseks koolituste kavandamiseks ja läbiviimiseks ning isiklikuks arenguks koolitajana.

 1. Õpiväljundid:

Õppekava läbinu:

-võrdleb erinevaid õpikäsitlusi

-analüüsib õppimisprotsessi erinevaid faase

-koostab õppijakeskse koolituskava arvestades õppimisprotsessi faase

-kavandab õppimist lähtuvalt õpi-, grupi- ja isiksusliku arengu protsessidest

-demonstreerib õppijakeskse lähenemisviisi kasutamist koolituse läbiviimisel

-toob näiteid seoste tähtsusest õppimisprotsessis

-valib seoste ja uute teadmiste omandamiseks õppijakeskseid tegevusi

-rakendab uue info käsitlemisel  aju-uuringute tulemusi ja interaktiivseid viise

-analüüsib mõjusa harjutamise elemente

-valib õppimisprotsessi analüüsiks sobivaid õppijakeskseid tegevusi

-koostab ülevaate koolituse tulemustest

-rakendab õppimisprotsessi hindamiseks õppijakeskseid meetodeid

-kirjeldab vastupanuga toimetuleku viise

-toob näiteid eneseregulatsiooni võimalustest pingelistes olukordades

-arutleb koolitaja kutsestandardi ja eetikakoodeksi põhimõtete üle

-analüüsib enda kompetentsust koolitajana

-demonstreerib oma koolitajaoskusi eksamil

Igas moodulis keskendutakse erinevate teemade käsitlemisel kolmele aspektile: koolitaja isiksuslik meisterlikkus (väärtuste ja põhimõtete teadlik kasutamine, enesejuhtimine ja eneserefleksioon), koolitaja süsteemne lähenemisviis (terviku nägemine, protsesside juhtimine ja analüüs) ja koolitaja konkreetsed tegevused (tegevuste kavandamine seoste loomiseks, uute teadmiste ja oskuste õppimiseks, õpitu harjutamiseks ja hindamiseks).

Koolituse käigus saavad osalejad rakendada koolitajaoskusi grupitöödes, simulatsioonides ja lühikoolituste läbiviimisel, millele järgneb osalejate ja koolitaja tagasiside ning koolitajate eneserefleksioon.

 1. Õppesisu:
Mooduli sisu ja õpiväljundid Käsitletavad teemad
I moodul:

Mida tähendab koolitajaks olemine?

 

Õpiväljundid:

-võrdleb erinevaid õpikäsitlusi

-analüüsib õppimisprotsessi erinevaid faase

-koostab õppijakeskse koolituskava

 

 

 

Nüüdisaegne õpikäsitus

Täiskasvanu õppimine ja koolitamise põhimõtted

Ajusõbralik õppimine

Õppimise neli faasi

Koolituse kavandamine ja õppimisprotsessi ettevalmistamine

Täiskasvanute koolitaja eneseanalüüsi formaadi tutvustamine ja jagamine

 

Kodune iseseisev töö: lühikoolituse kavandamine; eneseanalüüs.

II moodul:

Kuidas toetada täiskasvanute õppimist?

 

Õpiväljundid:

-kavandab õppimist lähtuvalt õpi-, grupi- ja isiksusliku arengu protsessidest

-koostab koolituskava lähtuvalt õppimisprotsessi faasidest

-demonstreerib õppijakeskse lähenemisviisi kasutamist simulatsioonis

 

Koolituse läbiviimine ja juhtimine

Õpiprotsesside juhtimine

Grupiprotsesside arvestamine koolitamisel

Isikliku arengu protsesside suunamine

 

Kodune iseseisev töö: lühikoolituse kavandamine; eneseanalüüs.

 

III moodul:

Milliste seoste loomine on vajalik tulemuslikuks õppimiseks?

 

Õpiväljundid:

-toob näiteid seoste tähtsusest õppimisprotsessis

-valib seoste loomiseks õppijakesksed tegevused

-õpetab teistele tulemuslikuks õppimiseks vajalikke seoseid

Õppimisprotsessi läbiviimine

Seoste loomine

Ühenduste loomine: õppija-õppija, õppija-teema, õppija-isiklikud eesmärgid, õppija-õpiväljundid, esmasuse-värskuse põhimõte

Erinevad õppijakesksed tegevused seoste loomiseks

 

Kodune iseseisev töö: lühikoolituse kavandamine; eneseanalüüs.

IV moodul:

Kuidas uusi teadmisi õppijakeskselt käsitleda?

 

Õpiväljundid:

-rakendab aju-uuringute tulemusi uue info käsitlemisel

-valib uute teadmiste omandamiseks õppijakesksed tegevused

-kasutab interaktiivseid uue info käsitlemise viise

 

Õppimisprotsessi läbiviimine

Uute teadmiste käsitlemine koolitusel

Mõistete kaartide ja jooniste kasutamine

Interaktiivsed uued info käsitlemise viisid

Erinevad õppijakesksed tegevused uute teadmiste omandamiseks

 

 

Kodune iseseisev töö: lühikoolituse kavandamine; eneseanalüüs.

 

V moodul:

Kuidas harjutada uute teadmiste ja oskuste kasutamist?

 

Õpiväljundid:

-valib harjutamiseks sobivad õppijakesksed tegevused

-analüüsib mõjusa harjutamise elemente

-kohaldab õpitut koolituse ettevalmistamisel

Õppimisprotsessi läbiviimine

Harjutamise tähtsus õppimisel

Mõjusa harjutamise elemendid

Vigadest õppimine

Erinevad õppijakesksed tegevused omandatud teadmiste kasutamiseks ja uute oskuste harjutamiseks

 

Kodune iseseisev töö: lühikoolituse kavandamine; eneseanalüüs.

 

VI moodul:

Kuidas õpitut hinnata ja rakendamist kavandada?

Õpiväljundid:

-valib õppimisprotsessi analüüsiks sobivad õppijakesksed tegevused

-koostab ülevaate koolituse tulemustest

-rakendab õppimisprotsessi hindamiseks õppijakeskseid meetodeid

 

 

Õppimisprotsessi analüüs ja hindamine

Kokkuvõtete ja järelduste tegemine

Õppijate juhitud kokkuvõtted

Õppijakeskne hindamine ja tegevusplaanid

Õpitu tähistamine õppijate juhtimisel

 

Kodune iseseisev töö: lühikoolituse kavandamine; eneseanalüüs.

 

VII moodul:

Kuidas koolitusel toime tulla vastupanu ja keeruliste olukordadega?

 

Õpiväljundid:

-kirjeldab vastupanuga toimetuleku viise

-toob näiteid eneseregulatsiooni võimalustest ja õppijate seisundi juhtimisest pingelistes olukordades

-õpetab teistele ühte enesevaldamise viisi

 

Õppimisprotsessi käigus tekkivate keeruliste olukordade ja vastupanu käsitlemine

Koolitaja eneseregulatsioon pingeolukordades

Õppijate seisundi juhtimine ja õppimist toetava õhkkonna taastamine

 

Kodune iseseisev töö:  lühikoolituse kavandamine; eneseanalüüs; koolitaja eetikakoodeksiga tutvumine

VIII moodul:

Mida on vaja täiskasvanute  koolitaja kutse taotlemisel ja taastõendamisel?

 

Õpiväljundid:

-arutleb koolitaja kutsestandardi ja eetikakoodeksi põhimõtete üle

-analüüsib enda kompetentsust koolitajana

-demonstreerib oma koolitajaoskusi eksamil

 

 

Täiskasvanute koolitaja kutsestandard ja eetikakoodeks

Koolitaja kompetentsipõhine eneseanalüüs

Koolitajaoskuste eksam: lühikoolituse läbiviimine, eneserefleksioon ja tagasisidestamine

Õpitu pidulik tähistamine

 

 

 

 1. Õppemeetodid:

Koolituse ülesehitus on praktiline, kus õppijad osalevad õppimisprotsessis aktiivselt. Uute teadmiste ja oskuste loomine toimub arutelude, konkreetse harjutamise, üksteise õpetamise ja erinevate praktiliste tegevuste kaudu. Tegevustele järgneb enesereflektsioon ja analüüs. Tulenevalt eesmärgist kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid: miniloengud, lühikoolituste läbiviimine, lühikoolitusejärgne kovisioon, kogemuste vahetamine, õppijate koostatud simulatsiooniharjutused, rühmatööd, paarisharjutused, juhtumite analüüsid, tagasiside ja edasiside.

 1. Iseseisev töö:

Igaks mooduliks on vaja kavandada lühikoolitus, töötada kirjandusega ja kirjalikult reflekteerida enda tegevust koolitajana (eneseanalüüs, täiskasvanukoolitaja kutse nõuded tase 5 ja 6).

Kursuse lõpuks koostab iga õppija põhjaliku täiskasvanute koolitaja kompetentsipõhise eneseanalüüsi.

 1. Soovitavate õppematerjalide loend:

Täiskasvanute koolituse seadus. https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015005

Aruväli, S.. jt (2016). Juhendmaterjal täienduskoolituse õppekava koostamiseks. Haridus- ja teadusministeerium. https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_taiendk_juhendmaterjal.pdf

Ljulko, E. (2012). Spetsialistist koolitajaks. Tervise Arengu Instituut. https://intra.tai.ee/images/prints/documents/135418467736_spetsialistist-koolitajaks.pdf

Märja, T. (2011) (Toim.). Koolitaja käsiraamat. ETKA Andras https://www.andras.ee/sites/default/files/Koolitaja_kariraamat_2011.pdf

Täiskasvanute koolitaja, tase 5, 6, 7 kutsestandardid, sh. eetikakoodeks https://andras.ee/et/node/1995

E-portfoolio koostamise juhend. https://andras.ee/sites/default/files/e-portfolio_2019_juhend_uus.pdf

Jarvis, P. Täiskasvanuharidus ja pidevõpe. Teooria ja praktika. SE&JS, 1998

Jõgi, L., Lõhmus,M., Märja, T. Andragoogika. Raamat õppimiseks ja õpetamiseks. ILO, 2004

Sharon L. Bowman, Training from the BACK of the Room. San Francisco, CA: Pfeiffer, 2009

Sharon L. Bowman, The Ten-Minute Trainer: 150 Ways to Teach IT Quick and Make it Stick. San Francisco, CA: Pfeiffer, 2005

Jay Cross, Informal Learning. 2007

Eric Jensen, Brain-Based Learning. 2000

Dave Meier, The Accelerated Learning Handbook. 2000

David Sousa, How the Brain Learns. 2006

Marilee Sprenger, Learning and Memory: The Brain in Action. 1999

Harold Stolovitch, Telling Ain`t Training. 2002

Patricia Wolfe, Brain Matters: Translating Research into Classroom Practice. 2001

 1. Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid

Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on osalenud vähemalt 7 moodulis ning täitnud hindamisülesanded: käsitlenud isiklikke näiteid kompetentside rakendamisest koolitajana; tegelenud eneserefleksiooniga ja koostanud kirjaliku eneseanalüüsi vastavalt kompetentsinõuetele, on koolitajate hinnangul saavutanud õpitulemused ning demonstreerinud oma koolitajaoskusi eksamil. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta läbitud teemade lõikes. 

 1. Koolitajad: koolitajameisterlikkuse koolitust läbiviivad koolitajad Ave Eero ja Viive Einfeldt on pikaajalise kogemusega oma valdkonna praktikud ning täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutse omanikud. 

Vaata koolitajate tutvustusi: link  

 1. Koolituse maksumus: 1300 eurot + km (1560 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause. Koolituse eest on võimalik tasuda osade kaupa.

Sellele koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

MTÜ Eesti NLP Instituut on Töötukassa koolituskaardi partner. 

Koolituse eest tasumine:

Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Võimalik on tasuda osade kaupa.

Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille palume tasuda arvel märgitud tähtajaks. 

 1. Koolitusest loobumine:

Koolitusest loobumise korral palume sellest teavitada koolituse kontaktisikut.

Kui teatate koolitusest loobumisest vähem kui (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel.

Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

 1. Õppekava kinnitamise aeg: 15.09.2020