Ennastvaldav õpetaja/koolitaja

Praktiline koolitus, 34 ak tundi (24 auditoorset +10 iseseisva töö tundi), 3 päeva

01 Hariduse õppevaldkond 0114 Aineõpetaja koolituse õppekavarühm

KOOLITUSE KIRJELDUS

Tavapäraselt märkame seda, mis toimub meie ümber, aga tunduvalt vähem omame selgust sellest, mis toimub meie sees ja millist mõju see avaldab. Enesevaldamine sisaldab iseenda kui inimese tundmaõppimist, enda kõrvalt vaatamise oskust, oma mõtete, emotsioonide, hoiakute ja keelevalikute teadvustamist ning reguleerimist.

Oodatav tulemus: koolituse läbinud osaleja määratleb enda sisemised ressursid ja piirangute ületamise võimalused ning valib sobiva viisi isikliku mõjujõu rakendamiseks elulistes situatsioonides.

Grupi suurus: kuni 20 inimest
Sihtrühm: õpetajad, haridusjuhid, koolitajad, sotsiaalpedagoogid, noorsootöötajad, kõik huvilised
Õppimise alustamise tingimused: puuduvad
Koolituse läbiviijad: Ave Eero (tel 56464265) ja Viive Einfeldt (tel 5121864)

Registreerimine e-mailil: nlpinstituut@nlpinstituut.ee

Kursusel osalemise tasu: 300 + 60 (km), kokku 360 eurot.

PROGRAMM

1.päev ENESETEADLIKKUS

Õpiväljundid: Osaleja määratleb enda sisemised ressursid ja piirangute ületamise võimalused; arvestab arengu seaduspärasusi.

Käsitletavad teemad:
• Muutuste loomise seaduspärasused
• Isiklikku mõjujõudu toetavad ja piiravad eeldused
• Juhindumine isiklikust väärtuste kompassist
• Emotsionaalne vastupidavus
Sissejuhatav harjutus; Grupiarutelud; Harjutused väikestes rühmades ja paarides; Eneseanalüüs

2.päev KEELETEADLIKKUS

Õpiväljundid: Osaleja analüüsib mõtlemise ja keele osa oma mõjujõu suurendamisel; rakendab küsimusmõtlemist.

Käsitletavad teemad:
• Keele mõjujõud
• Sisemine ja väline keel
• Keele võimalused ressursside kättesaamisel
• Küsimusmõtlemine
Eneseanalüüs ja grupiarutelu; Juhtumite analüüs; Tehnikate demonstratsioon ja rakendamine; Harjutused väikestes rühmades ja paarides

3.päev SUHETE TEADLIKKUS

Õpiväljundid: Osaleja võrdleb enesevaldamise strateegiaid; oskab kasutada vähemalt kolme erinevat viisi oma seisundi muutmiseks; valib sobiva viisi isikliku mõjujõu rakendamiseks elulistes situatsioonides.

Käsitletavad teemad:
• Isiklik mõjujõud suhetes
• Kõrvaltvaataja pilgu rakendamine
• Enesevaldamist toetavad viisid igapäevaelus
• Teekond soovitud tulemusteni
Eneseanalüüs ja grupiarutelu; Juhtumite analüüs; Tehnikate demonstratsioon ja rakendamine; Harjutused väikestes rühmades ja paarides

Lõpetamise tingimused: Osalemine auditoorses õppetöös vähemalt 75 % mahus; harjutuste kaasa tegemine ja analüüsimine rühmas; iseseisev harjutuste tegemine ja eneseanalüüsiküsimustele vastamine.
Õpitulemuste hindamise viis: Mitteeristav hindamine praktiliste harjutuste analüüsi ja eneseanalüüsi küsimustele vastamise alusel. Hindamismeetoditena kasutatakse eneseanalüüsi, grupiliikmete ja koolitaja tagasisidet.
Väljastatavad dokumendid: Kursuse läbinule väljastatakse tunnistus. Alla 75% auditoorses õppetöös osalemisel väljastatakse tõend.
Koolitajate kvalifikatsioon: Koolitajad omavad täiskasvanute koolitaja kutset (7. tase), on läbinud NLP Trainer- taseme koolituse, teadveloleku kursuse koolitaja koolituse ja rakendavad õpetatavaid oskusi süsteemselt oma igapäevaelus.