Meetodid ja õppekorralduse alused

“Elus on meile antud kotitäis Hetki. Me ei tea, kui palju neid Hetki on meile antud.
NLP õppimine on sellest, kuidas neid Hetki maksimaalselt ära kasutada.”

— Richard Bandler, NLP kaaslooja

Meie koolitusi iseloomustavad kõige paremini märksõnad: SÜSTEEMNE, PRAKTILINE, LÕBUS ja TULEMUSI LOOV.

Meie koolitusi iseloomustavad elurõõmus, vaimsus, vaba ja sundimatu õhkkond ning koolitusmeetodid, mis võimaldavad kõigil osalejatel kaasa mõelda, oma arvamust välja öelda, analüüsida ennast ja oma osa tulemuse saavutamise protsessis.

Koolituste lähtealuseks on aktiivõppe ja neuro-lingvistilise programmeerimise (NLP) põhimõtted ja meetodid.
NLP on kaasaegne rakenduspsühholoogia suund, mis kätkeb endas põhimõtteid ja meetodeid, mis võimaldavad:

 • suurendada teadlikkust ja omada selget ettekujutust soovitud tulemusest igas olukorras
  (EESMÄRGIMÕTLEMINE)
 • näha, kuulda ja kogeda rohkem ja väljenduda selgemalt ning teisest osapoolest lähtuvalt
  (MEELTE TERASUS)
 • tunda ennast kindlamini ja mõista teisi
  (USALDUSLIKU KONTAKTI SAAVUTAMINE, SUHETE JA SEISUNDI JUHTIMINE)
 • teha endale kättesaadavaks suurem hulk tegutsemisvalikuid ja avada juurdepääs oma sisemistele jõuvarudele
  (PAINDLIKKUS SUHTLEMISEL).

NLP meetodite rakendamine toetab kiiret õppimist ja ideede jagamist loovas ning avatud õhkkonnas.
Mõistmisvälja avardumine ja oskuste omandamine toimub kogemusliku ja eneseavastusliku protsessina.

MTÜ Eesti NLP Instituudi  õppekorralduse alused

MTÜ EESTI NLP INSTITUUT: Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade 147277

MTÜ Eesti NLP Instituut viib läbi avatud koolitusi – NLP väljaõppekursused, ja tellimuskoolitusi. Tellimuskooolituste puhul komplekteerib koolitusgrupi tellija ning meie koostame õppekava, mis vastab konkreetse organisatsiooni ja sihtgrupi vajadustele.

Avatud kursuste õppekavad ning õppekorraldust puudutav info on avaldatud kodulehel, koolituste rubriigis.

Avatud NLP väljaõppekursused toimuvad reeglina Pärnus (eraldi kokkuleppel ka mujal), villa Wessetis, Supeluse 26. Tellitud koolitused toimuvad tellija poolt valitud kohas. Olenevalt kokkuleppest vastutab ruumide ja muu korraldusliku poole eest kas tellija või meie.

 

Materjalid ja meetodid

Meie koolitused on alati tempokad, palju ise-tegemist võimaldavad ning osalejate individuaalseid vajadusi ning õpi- ja grupiprotsesse arvestavad.

Kahte koolitajat koos kasutame mõnikord pikkades programmides või väga suurte gruppide puhul, nii saame tagada, et iga osaleja saab koolitajatelt piisavalt individuaalset tähelepanu ja tagasisidet.

Meie koolitajate omavaheline sujuv koostöö on üksteist arvestava koostöö mudeliks.

Koolitusmaterjalina saavad NLP väljaõppekursustel osalejad kaasa mahuka osaleja manuaali, miis sisaldab ülevaadet teooriast, praktilistest uuringutest ja enesearengut toetavatest meetoditest. Tellitud koolitustel osalejad saavad konspekti või töövihiku, mis on koostatud konkreetse koolituse jaoks, sisaldades teooriaülevaadet, töölehti, küsimustikke, uuringuid, artikleid, meetodeid vm.

 

Kvaliteedisüsteem

Meie koolituste kvaliteedi loojad ja tagajad on meie koolitajad. Nemad hoolitsevad selle eest, et õppekavad ja koolitusprogrammid, sotsiaalne ja füüsiline õppekeskkond  ning täiendkoolitustegevuse juhtimise protsessid oleksid vastavad seaduse nõuetele ja parimad, mida pakkuda oskame.

Meie koolitajate kvaliteet tugineb eriväljaõppele (kõik koolitajad omavad NLP Trainer taseme rahvusvahelist sertifikaati), regulaarsetele täiendkoolitustele (nt suhtlemistreenerite väljaõpe, mindfulness jt isikliku arengu koolitused ja erinevad koolitaja erialast kvalifikatsiooni tagavad koolitused), kovisiooni ja supervisiooni kasutamisele ning laiemas kutsevõrgustikus osalemisele. Koolitajate tutvustused, CV-d ja kvalifikatsioonitõendid vt.siit.

Klienditagasiside kogumine ja analüüs võimaldavad meil kaasajastada programme, materjale ja koolitusmeetodeid. Regulaarselt läbiviidavad protsessi- ja tootearendusnõupidamised tagavad meie pideva arengu.

Tagasiside kogumise viisid on erinevad, sõltuvad koolituse formaadist, ja määratakse juba koolitusprogrammi kavandamisel ja kujundamisel. Näiteks lühikoolituste puhul koolitajate poolt kogutav tagasiside koolitusprotsessi käigus erinevate loov- ja arutelumeetoditega, tagasiside-seminarid või nõupidamised kliendi esindajatega; pikema avatud arenguprogrammi järgsed esitlused, eksamid ja kirjalik tagasiside. Koolitajad teostavad regulaarset enesehindamist.

 

Õppekavad

Tellimuskoolitusteks koostame unikaalse õppekava/programmi, et täpselt vastata tellija ootustele ja osalejate õpivajadustele. Õpiväljundid lepime eelnevalt kokku tellijaga.

Koolituste pikkused on väga erinevad, alates paaritunnistest loengutest kuni väljaõppekursusteni. Väljaõppekursused koosnevad moodulitest, kus auditoorne töö vaheldub õppurite iseseisva kodutöö ja praktikaga.

Kui koolituskursuse käigus hinnatakse õpiväljundite saavutatust, siis väljastame kõik õppekava/programmi nõuded täitnud osalejatele tunnistused. Tunnistuste tarbeks vajame osalejate isikukoode. Kui teadmiste/oskuste kontrolli ei toimu, või kui osaleja ei täitnud programmi nõudeid, saab ta tõendi koolitusel osalemise kohta.

Avatud kursustest teavitame avalehe uudiste rubriigis.

Konkreetse õppekavaga tutvumiseks võtke palun ühendust aadressil nlpinstituut@nlpinstituut.ee