Õppekorralduse alused, meetodid ja kvaliteet

“Elus on meile antud kotitäis Hetki. Me ei tea, kui palju neid Hetki on meile antud.
NLP õppimine on sellest, kuidas neid Hetki maksimaalselt ära kasutada.”
— Richard Bandler, NLP kaaslooja

Meie koolitusi iseloomustavad kõige paremini märksõnad: SÜSTEEMNE, PRAKTILINE, LÕBUS ja TULEMUSI LOOV.

Meie koolitusi iseloomustavad elurõõmus, vaimsus, vaba ja sundimatu õhkkond ning koolitusmeetodid, mis võimaldavad kõigil osalejatel kaasa mõelda, oma arvamust välja öelda, analüüsida ennast ja oma osa tulemuse saavutamise protsessis.

Koolituste lähtealuseks on aktiivõppe ja neuro-lingvistilise programmeerimise (NLP) põhimõtted ja meetodid.
NLP on kaasaegne rakenduspsühholoogia suund, mis kätkeb endas põhimõtteid ja meetodeid, mis võimaldavad:

 • suurendada teadlikkust ja omada selget ettekujutust soovitud tulemusest igas olukorras
  (EESMÄRGIMÕTLEMINE)
 • näha, kuulda ja kogeda rohkem ja väljenduda selgemalt ning teisest osapoolest lähtuvalt
  (MEELTE TERASUS)
 • tunda ennast kindlamini ja mõista teisi
  (USALDUSLIKU KONTAKTI SAAVUTAMINE, SUHETE JA SEISUNDI JUHTIMINE)
 • teha endale kättesaadavaks suurem hulk tegutsemisvalikuid ja avada juurdepääs oma sisemistele jõuvarudele
  (PAINDLIKKUS SUHTLEMISEL).

NLP meetodite rakendamine toetab kiiret õppimist ja ideede jagamist loovas ning avatud õhkkonnas.
Mõistmisvälja avardumine ja oskuste omandamine toimub kogemusliku ja eneseavastusliku protsessina.

MTÜ Eesti NLP Instituudi õppekorralduse alused

MTÜ eesti NLP Instituudi täienduskoolituse õppekorralduse alustes selgitatakse muuhulgas õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord ning täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord.
1. Õppetöö korraldus
MTÜ Eesti NLP Instituut viib läbi avatud koolitusi – NLP väljaõppekursusi – ja tellimuskoolitusi aastaringselt. Koolitused toimuvad õppekavas määratud mahus kursuse ajakava alusel. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
Koolitusel osaleja kinnitab koolitusele registreerumisel interneti teel või kursuse alustamisel allkirjaga avaldusel, et on tutvunud MTÜ Eesti NLP Instituudi õppekorralduse alustega.
Tellimuskoolituste puhul komplekteerib koolitusgrupi tellija ning meie koostame õppekava, mis vastab konkreetse organisatsiooni ja sihtgrupi vajadustele.
Avatud kursuste õppekavad ning õppekorraldust puudutav info on avaldatud kodulehel, koolituste rubriigis “Milliseid koolitusi pakutakse“. Pikaajalisel koolitusel osalejatega sõlmime koolituslepingu, kus on kokkulepe õppetasu maksmise, osalemise ja puudumise ning kursuse lõpetamisega seotud tingimustes. Üldjuhul on tingimused kõigile osalejatele ühesugused. Juhul kui õppija osaleb vähem kui 90%-l koolitusajast ja tal on kogu koolituse eest makstud, siis võimaldame õppijal ilma täiendava tasuta osaleda järgmise koolitustsükli puudutud moodulitel.
Avatud NLP väljaõppekursused toimuvad reeglina Pärnus (eraldi kokkuleppel ka mujal), Villa Wessetis, Supeluse 26, mis vastab õpikeskkonnale esitatavatele nõuetele. Tellimuskoolitusi viime läbi Eestis seal, kus tellija soovib, sobivates ruumides (on piisavalt valgust ja õhku, jätkub ruumi praktiliste tegevuste jaoks, vajadusel on olemas tehnilised vahendid, toitlustamisvõimalus jms). Sobiva õpikeskkonna räägime tellijaga eelnevalt läbi. Olenevalt kokkuleppest vastutab ruumide ja muu korraldusliku poole eest kas tellija või meie.
2. Koolitusele registreerumine, koolituse komplekteerimine ja koolituse ärajäämine
Koolitusele saab registreeruda internetis www.nlpinstituut.ee , registreerumise kinnitus saadetakse e-posti aadressile.
Õppimist alustavad õppijad, kes on koolitusele registreerunud ja tasunud õppetasu. Koolitusgrupp moodustatakse registreerumise järjekorra alusel, eeltingimuste korral (nt osalemine NLP meistrikursusel või NLP koolitaja väljaõppekursusel vm) arvestatakse õppima asumisel eeltingimuste täitmist (nt eelnev NLP praktiku või meisterpraktiku kursuse läbimine vm).
Koolitusgrupi mittetäitumisel on MTÜ Eesti NLP Instituudil õigus koolitus ära jätta või edasi lükata grupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel makstakse tasutud õppetasu tagasi.
Töötukassa toetusega õppija ja tellimuskoolitusel osaleja kinnitab igal koolituspäeval õppetööst osavõttu oma allkirjaga.
3. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamine, koolitusest loobumine
Koolituse lõpetamise tingimused on kirjeldatud koolituse õppekavas ja pikaajaliste kursuse korral ka koolituslepingus. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Tunnistuste tarbeks vajame osalejate isikukoode. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend. Koolituse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu ja teemade kohta.
Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada e-maili või telefoni teel hiljemalt 3 päeva enne koolitust. Koolitusest loobumise teatamisel vähemalt seitse (7) kalendripäeva enne koolituse algust tühistatakse tasumata arve või tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses avalduse alusel. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui seitse (7) kalendripäeva enne kursuse toimumist tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust avalduse alusel. Tagasimakse taotlus tuleb esitada kirjalikult. Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses. Pikaajalise koolituse katkestamisel järgitakse õppetasu osas koolituslepingus kehtestatud tingimusi.
4. Koolituse eest tasumine
Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. Vastastikusel kokkuleppel või vastavalt koolituslepingu tingimustele on õppetöö eest võimalik tasuda osade kaupa. MTÜ Eesti NLP Instituudi koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseaduse §26.
5. Kvaliteedi tagamise alused
MTÜ Eesti NLP Instituut lähtub täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning MTÜ Eesti NLP Instituudi õppekorralduse alustest.
Erinevate täienduskoolituste (sh tellimuskoolituste ja avatud koolituste) õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele ning sihtgrupi vajadustele. Kutse- või erialase täiendusõppe õppekavade koostamise aluseks on reeglina vastav kutsestandard.
Meie koolituste kvaliteedi loojad ja tagajad on meie koolitajad. Koolitajad ise hoolitsevad selle eest, et õppekavad ja koolitusprogrammid, sotsiaalne ja füüsiline õpikeskkond ning täiendkoolitustegevuse juhtimise protsessid oleksid vastavuses seaduse nõuetega ja parimad, mida pakkuda oskame.
6. Koolitajate kvaliteedi tagamine
Täienduskoolitust viivad MTÜ Eesti NLP Instituudis läbi kogenud koolitajad. Meie koolitajate kvaliteet tugineb eriväljaõppele (kõik koolitajad omavad NLP Trainer taseme rahvusvahelist sertifikaati), regulaarsetele täiendkoolitustele (nt suhtlemistreenerite väljaõpe, mindfulness jt isikliku arengu koolitused ja erinevad koolitaja erialast kvalifikatsiooni tagavad koolitused), kovisiooni ja supervisiooni kasutamisele ning laiemas kutsevõrgustikus osalemisele. Koolitajatest valdav osa omab täiskasvanute koolitaja kutset. Koolitajate tutvustused, CV-d ja kvalifikatsioonitõendid leiad rubriigist “Kes on koolitajad“.
7. Koolitusmeetodid ja -materjalid
Meie koolitused on tempokad, õppija enda tegutsemist ning kogemustest õppimist võimaldavad ning osalejate individuaalseid vajadusi ning õpi- ja grupiprotsesse arvestavad, mille aluseks on nüüdisaegne õpikäsitus.
Praktilisi koolitusi viime enamasti läbi väiksemates gruppides, kus on kuni 14 osalejat. Kokkuleppel tellijaga viime läbi koolitusi ka suuremates gruppides, kuni 50 inimest, erikokkuleppel või konverentsiformaadis võib olla grupi suurus ka 100 – 200 inimest.
Mõnikord koolitavad koos kaks koolitajat, nt pikkades programmides või väga suurte gruppide puhul, nii saame tagada õpiväljundite saavutamist ja piisavalt tähelepanu ning tagasisidet igale osalejale. Meie koolitajate omavaheline sujuv koostöö on üksteist arvestava koostöö mudeliks osalejatele.
Koolitusmaterjalina saavad NLP väljaõppekursustel osalejad kaasa mahuka osaleja manuaali, mis sisaldab ülevaadet teooriast, praktilistest uuringutest ning enesearengut toetavatest meetoditest.
Tellitud koolitustel osalejad saavad konspekti või töövihiku, mis on koostatud konkreetse koolituse jaoks, sisaldades teooriaülevaadet, töölehti, küsimustikke, uuringuid, artikleid, meetodeid vms.
Koolitustel keskendume õppijakesksele hindamisele. Õppijatel on vaja hinnata, mida nad õppisid.
8. Tagasiside kogumine ja enesehindamine
Tagasiside kogumise viisid on erinevad, sõltuvad koolituse formaadist, mis määratakse kindlaks juba koolitusprogrammi kavandamisel ja kujundamisel. Näiteks lühikoolituste puhul kogutakse tagasisidet koolitajate poolt koolitusprotsessi käigus erinevate loov- ja arutelumeetoditega, peetakse tagasiside-seminare või nõupidamisi kliendi esindajatega. Pikema avatud arenguprogrammi puhul viime läbi suulise või kirjaliku hindamise mooduli lõpus, mida kordame pisut teisel viisil järgmise mooduli alguses. Programmi järgselt toimuvad esitlused, eksamid ja/või kirjalik tagasiside.
Koolitajad teostavad regulaarset enesehindamist. Koolitajate peamiseks arengumootoriks on tagasisidele tuginev eneseanalüüs. Rakendame süsteemset kovisiooni meetodit alates aastast 1997, mil kolme koolitaja (Ave Eero, Viive Einfeldt ja Külli Loomann) ühistööna valmis esimene NLP Praktiku taseme väljaõppekursuse programm. Koolitusmetoodikaid ja enese tegevust koolitajana arendame kokkusaamistel (4-5 korda aastas), kus analüüsime osalejatelt kogutud andmeid ja leiame ühiselt ideid programmi ning õppemeetodite täiustamiseks.
9. Õppekavad
Tellimuskoolitusteks koostame unikaalse õppekava/programmi, et täpselt vastata tellija ootustele ja osalejate õpivajadustele. Õpiväljundid lepime eelnevalt kokku tellijaga.
Koolituste pikkused on väga erinevad, alates paaritunnistest loengutest kuni väljaõppekursusteni. Väljaõppekursused koosnevad moodulitest, kus auditoorne töö vaheldub õppurite iseseisva kodutöö ja praktikaga.
Avatud kursustest teavitame avalehe uudiste rubriigis, kus on olemas kursuse õppekava.
Näiteks:
031 Sotsiaal- ja käitumisteadused 0313 Psühholoogia õppekavarühm
NLP praktiku väljaõppekursus (vt siit)
NLP meisterpraktiku väljaõppekursus (vt siit)

01 Hariduse õppevaldkond 0114 Aineõpetaja koolituse õppekavarühm
Ennastvaldav õpetaja/koolitaja (vt siit)
NLP koolitaja väljaõppekursus (vt siit)

Reeglina valmib tellimuskoolituste õppekava koostöös tellijaga.
Näiteks tellimuskoolituse õppekava:
1022 Töötervishoiu ja -kaitse õppekavarühm
Sõbraks oma emotsioonidega (vt siit)

Tellimuskoolitusi viime läbi Eestis seal, kus tellijale sobib, ruumides, mis vastavad nõuetele (on valgust ja õhku, jätkub ruumi praktiliste tegevuste jaoks, vajadusel on olemas tehnilised vahendid jms).
Ühendust tellimuskoolituste osas saate võtta e-mailil nlpinstituut@nlpinstituut.ee
ja mõtteid teemade kohta leiate siit.

10. Isikuandmete töötlemine

Koolitusi pakkudes kogume ka vajalikke isikuandmeid (kontaktid, isikukood jm). Registreerudes koolitusele sõlmite osalemislepingu ja MTÜ Eesti NLP Instituudil on õigus töödelda antud isikuandmeid. Isikuandmeid töötleme (sh edastame) vaid oma koolituse läbiviimise raames ning meiega sõlmitud koolituslepingu vm juriidilise kohustuse täitmiseks.

Isikuandmeid sisaldavale teabele on kehtestatud juurdepääsupiirang. Ligipääs andmetele on vaid koolitajatel.  Sõltumata juurdepääsupiirangust väljastame dokumente asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenevalt vastava dokumendi väljanõudmise õigus (nt Töötukassa).

Isikuandmete töötlemise rikkumisel on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.