Täiskasvanute koolitajate koolitus “Koolitajameisterlikkus” alustab 2. veebruaril 2024

TÄISKASVANUTE KOOLITAJA KOOLITUS “Koolitajameisterlikkus”

2.02. – 21.09.2024

8 kahepäevast moodulit (kokku 210 tundi)

 

Koolitus, mis paneb silmad särama kõikidel täiskasvanute koolitajatel, keda inspireerib õppijakeskne lähenemine ja sütitab soov olla sellise arengukeskkonna loojaks, kus õppimine saab parimal viisil toimuda.

Koolituse fookuses on koolituse kavandamine ja läbiviimine õppijakeskse ja ajusõbraliku 4C-mudeli alusel, interaktiivsete meetodite kasutamine koolitusel, täiskasvanute koolitaja isiksuslik kasv ja koolitaja kutse taotlemisega seonduvad teemad.

 

Koolitaja koolitus toimub Pärnus, Supeluse 26, villa Wesseti seminariruumis 308. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) on 210 tundi, sellest: 130 tundi kontaktõpet, 80 tundi iseseisevat tööd; koolitus jaguneb kaheksaks kahepäevaseks mooduliks.

Koolitus toimub mõlemal päeval 10.00 – 17.30

Õppekavarühm: õpetamine ja koolitamine

Grupi suurus: Maksimaalselt 12 inimest

Koolituse läbiviijad Ave Eero ja Viive Einfeldt on pikaajalise kogemusega oma valdkonna praktikud ning täiskasvanute koolitaja kutse 7. taseme omanikud.

Koolituse maksumus: 1400 eurot + km (1708 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause. Koolituse eest on võimalik tasuda osade/moodulite kaupa.

Sellele koolitusele kehtib tulumaksusoodustus (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21). Koolituse eest tasumine toimub arve alusel, esimene osamaks enne koolituse algust.

MTÜ Eesti NLP Instituut on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner ning Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras liige.

Koolitusele registreerimine www.nlpinstituut.ee või e-mailil: nlpinstituut@nlpinstituut.ee

ÕPIVÄLJUNDID

Õppekava läbinu on:

-analüüsinud, kuidas täiskasvanu õpib

-võrrelnud erinevaid õpikäsitlusi

-koostanud õppijakeskse koolituskava 4C-mudeli alusel

-kavandanud õppimist lähtuvalt õpi-, grupi- ja isiksusliku arengu protsessidest

-demonstreerinud õppijakeskse lähenemisviisi kasutamist koolituse läbiviimisel

-toonud näiteid seoste tähtsusest õppimisprotsessis

-valinud seoste ja uute teadmiste omandamiseks õppijakeskseid tegevusi

-rakendanud uue info käsitlemisel aju-uuringute tulemusi ja interaktiivseid viise

-analüüsinud mõjusa harjutamise elemente

-valinud õppimisprotsessi analüüsiks sobivaid õppijakeskseid tegevusi

-koostanud ülevaate koolituse tulemustest

-rakendanud õppimisprotsessi hindamiseks õppijakeskseid meetodeid

-kirjeldanud vastupanuga toimetuleku viise

-toonud näiteid eneseregulatsiooni võimalustest pingelistes olukordades

-arutlenud koolitaja kutsestandardi ja eetikakoodeksi põhimõtete üle

-analüüsinud enda kompetentsust koolitajana

-demonstreerinud oma koolitajaoskusi eksamil

Koolitaja väljaõpe põhineb õppimist käsitlevatel aju-uuringutel, kaasaegsel õpiteoorial ning süsteemsel õppijakesksel õpi- ja õpetamismetoodikal (S. L. Bowman jt). Koolitusel arendatakse täiskasvanute koolitaja kompetentse ning soovi korral valmistutakse täiskasvanute koolitaja kutse taotlemiseks. Koolitusel läbitakse täiskasvanute koolitaja kutse 5. ja 6. taseme kompetentsid.

Igas moodulis keskendutakse erinevate teemade käsitlemisel kolmele aspektile: koolitaja isiksuslik meisterlikkus (väärtuste ja täiskasvanute koolituse põhimõtete teadlik kasutamine, enesejuhtimine ja eneserefleksioon), koolitaja süsteemne lähenemisviis (terviku nägemine, protsesside juhtimine ja analüüs) ja koolitaja konkreetsed tegevused (tegevuste kavandamine seoste loomiseks, uute teadmiste ja oskuste õppimiseks, õpitu harjutamiseks ja hindamiseks).

Koolituse käigus saavad osalejad rakendada koolitajaoskusi grupitöödes, simulatsioonides ja lühikoolituste läbiviimisel, millele järgneb osalejate ja koolitaja tagasiside ning koolitajate eneserefleksioon.

KOOLITUSE TOIMUMISAJAD

I moodul 2.-3.02.2024

Mida tähendab koolitajaks olemine?

 • Nüüdisaegne õpikäsitus
 • Täiskasvanu õppimine ja koolitamise põhimõtted
 • Ajusõbralik õppimine
 • Õppimise neli faasi
 • Koolituse kavandamine ja õpiprotsessi ettevalmistamine 4C-mudeli alusel
 • Täiskasvanute koolitaja eneseanalüüsi formaadi tutvustamine ja jagamine

II moodul 1.-2.03.2024

Kuidas toetada täiskasvanute õppimist?

 • Õppijakeskne koolituse läbiviimine ja juhtimine
 • Õpiprotsesside juhtimine
 • Grupiprotsesside arvestamine koolitamisel
 • Isikliku arengu protsesside suunamine

III moodul 22.-23.03.2024

Milliste seoste loomine on vajalik tulemuslikuks õppimiseks?

 • Õpiprotsessi läbiviimine: seoste loomine
 • Ühenduste loomine: õppija-õppija, õppija-teema, õppija-isiklikud eesmärgid, õppija-õpiväljundid, esmasuse-värskuse põhimõte
 • Erinevad õppijakesksed tegevused seoste loomiseks

IV moodul 19.-20.04.2024

Kuidas uusi teadmisi õppijakeskselt käsitleda?

 • Õpiprotsessi läbiviimine: uute teadmiste käsitlemine koolitusel
 • Mõistete kaartide ja jooniste kasutamine
 • Interaktiivsed uued info käsitlemise viisid
 • Erinevad õppijakesksed tegevused uute teadmiste omandamiseks

V moodul 10.-11.05.2024

Kuidas harjutada uute teadmiste ja oskuste kasutamist?

 • Õpiprotsessi läbiviimine: harjutamise tähtsus õppimisel
 • Mõjusa harjutamise elemendid
 • Vigadest õppimine
 • Erinevad õppijakesksed tegevused omandatud teadmiste kasutamiseks ja uute oskuste harjutamiseks

 VI moodul 31.05.-1.06.2024

Kuidas õpitut hinnata ja rakendamist kavandada?

 • Õpiprotsessi analüüs ja hindamine
 • Kokkuvõtete ja järelduste tegemine
 • Õppijate juhitud kokkuvõtted
 • Õppijakeskne hindamine ja tegevusplaanid
 • Õpitu tähistamine õppijate juhtimisel

VII moodul 23.-24.08.2024

Kuidas koolitusel toime tulla vastupanu ja keeruliste olukordadega?

 • Õpiprotsessi käigus tekkivate keeruliste olukordade ja vastupanu käsitlemine
 • Koolitaja eneseregulatsioon pingeolukordades
 • Õppijate seisundi juhtimine ja õppimist toetava õhkkonna taastamine

VIII moodul 20.-21.09.2024

Mida on vaja täiskasvanute koolitaja kutse taotlemisel ja taastõendamisel?

 • Täiskasvanute koolitaja kutsestandard ja eetikakoodeks
 • Koolitaja kompetentsipõhine eneseanalüüs
 • Koolitajaoskuste eksam: lühikoolituse läbiviimine, eneserefleksioon ja tagasisidestamine
 • Õpitu pidulik tähistamine

Tagasiside

Uudised