NLP meisterpraktiku 2023 aasta kursus algab 5.mail

NLP MEISTERPRAKTIKU TASEME VÄLJAÕPPEKURSUS

5.mai – 5.november 2023

156 tundi (144 auditoorset tundi, 12 tundi iseseisvat tööd)

Meisterpraktiku kursuse eesmärk: Arendada eneseteadlikkust ning süvendada NLP-alaseid teadmisi ja oskusi süsteemsemaks rakendamiseks erinevatel eesmärkidel (sh koolitamisel).

Kursuse toimumiskoht: Villa Wesset seminariruum Pärnus, Supeluse 26

Kursus koosneb 6-st moodulist, iga moodul on 3-päevane ja toimub reedest pühapäevani ühel nädalavahetusel kuus. Kõikidel moodulitel on koolituse toimumisajad järgmised: reedeti 12.00 – 18.00; laupäeviti 10.00 – 18.00 ja pühapäeviti 9.30 – 14.00

Kursuse läbiviijad: Ave Eero, Külli Loomann, Viive Einfeldt

Kursusejuhendaja: Külli Loomann, mob. 515 7658

Kursusele registreerumine: nlpinstituut@nlpinstituut.ee

Moodulite teemad ja toimumisajad:

I moodul: 05.-07.05.2023

USKUMUSED JA MÕTTEMUDELID

Eesmärk: arendada süsteemset mõtlemist ja analüüsi ning iseenda tundmist uskumuste tasandil.

Õpitulemusena osaleja:

 • analüüsib oma senist arenguteekonda ning kavatsusi ja eesmärke meistrikursusel;
 • kasutab süsteemset mõtlemist käitumise ja olukordade käsitlemisel;
 • rakendab piiravate uskumuste teadvustamiseks ning muutmiseks süsteemseid meetodeid.

II moodul: 26.-28.05.2023

ENESETEADLIKKUS, IDENTITEET JA VÄÄRTUSED

Eesmärk: teadvustada identiteeti ja väärtusi puudutavad psühholoogilise heaolu tegurid.

Õpitulemusena osaleja:

 • kirjeldab identiteedi ja väärtuste mõju enda elus ja tegevuses;
 • kavandab isiklikke väärtuskriteeriumeid arvestavaid valikuid;
 • analüüsib isiksusliku kasvu vajadust.

III moodul: 18.-20.08.2023

ENESE JUHTIMINE AJAS, METAPROGRAMMID (EMOTSIONAALNE PAINDLIKKUS)

Eesmärk: käsitleda enesejuhtimise võimalusi ajas ja süvendada metaprogrammide mõistmist ning kasutamist.

Õpitulemusena osaleja:

 • arutleb erinevate ajakäsitluse viiside üle;
 • analüüsib orienteerumist ajas;
 • rakendab metaprogrammide diapasooni laiendamise võimalusi.

 IV moodul: 15.-17.09.2023

KÜSIMUSMÕTLEMINE, METAFOORNE MÕTLEMINE

Eesmärk: täiendada oma töövahendite komplekti küsimusmõtlemise ja metafoorse mõtlemise töövahenditega.

Õpitulemusena osaleja:

 • demonstreerib eesmärgipärast küsimuste kasutamist;
 • analüüsib küsimuste kasutamise otstarbekust;
 • kirjeldab metafoorse mõtlemise väljundeid.

 V moodul: 06.-08.10.2023

KÄITUMISE JA MÕTLEMISE MUDELDAMINE

Eesmärk: arendada mudeldamisoskust rakendades mudeldamisprotsessis seniõpitut (meelte terasus, uptime-seisund, rapporti loomine ja hoidmine, silmaliigutuste ja kehakeele eristamine, tajupositsioonide vahetamine, eesmärgipäraste küsimuste esitamine, kuulamine, erinevate loogiliste tasandite info ja metaprogrammide eristamine.)

Õpitulemusena osaleja:

 • kirjeldab ja kavandab mudeldamise protsessi;
 • eristab ja kasutab R. Diltsi ja D. Gordoni mudeldamise meetodeid;
 • kasutab mudeldamisel tajupositsioone – implitsiitset ja eksplitsiitset mudeldamisviisi;
 • koostab mudeli, mis vastab hea mudeli kriteeriumitele.

 VI moodul: 03.-05.11.2023

VÕTMEOSKUSED ÕPETAMISEL

Eesmärk: analüüsida ja reflekteerida võtmeoskusi õpetamisel ja kavandada ning viia läbi lühikoolitus ühel õpitud NLP teemal.

Õpitulemusena osaleja:

 • kirjeldab näidete abil õppimisel ja õpetamisel tehtavaid vigu;
 • analüüsib võtmeoskusi õpetamisel;
 • eesmärgistab, planeerib ja valmistab ette lühikoolituse ühel õpitud NLP teemal ning viib selle läbi;
 • reflekteerib enda olulisi õppetunde.

KURSUSEL OSALEMISE TINGIMUSEKS on NLP praktiku rahvusvahelise sertifikaadi olemasolu.

Koolituse rahaline väärtus osalejale on 1661.67 EUR + 20% km (332.33 eurot), kokku 1994 eurot. 

Kursuse eest on võimalik tasuda arve alusel osade kaupa, vastavalt koolituslepingus toodud maksegraafikule, mille igaüks ise saab endale sobivalt koostada. Esimene makse peab toimuma hiljemalt esimese mooduli alguseks ja on ühtlasi lõplikuks kinnituseks kursusel osalemise kohta. Hind sisaldab 18-päevast koolitust, õppematerjale ja kohvipause.

 

Tagasiside

Uudised