Täiskasvanute koolitajate arenguprogramm “Koolitajameisterlikkus” algab taas 21.01.2023 – registreerimine avatud

TÄISKASVANUTE KOOLITAJA KOOLITUS “Koolitajameisterlikkus”  27.01. – 10.06.2023

8 kahepäevast moodulit (kokku 210 tundi)

Koolitus, mis paneb silmad särama kõikidel täiskasvanute koolitajatel, keda inspireerib õppijakeskne lähenemine ja sütitab soov olla sellise arengukeskkonna loojaks, kus õppimine saab parimal viisil toimuda. Koolituse fookuses on koolituse kavandamine ja läbiviimine õppijakeskse ja ajusõbraliku 4C-mudeli alusel, interaktiivsed meetodid, täiskasvanute koolitaja isiksuslik kasv ja kutse taotlemisega seonduv temaatika.

Toimub Pärnus, villa Wesseti seminariruumis, Supeluse 26, Pärnu

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) 210 tundi, sellest:

130 tundi kontaktõpet, iseseisevat tööd 80 tundi; jaguneb kaheksaks kahepäevaseks mooduliks.

 

Õppekavarühm: õpetamine ja koolitamine

 Grupi suurus: Maksimaalselt 12 inimest

 Koolituse läbiviijad Ave Eero ja Viive Einfeldt on pikaajalise kogemusega oma valdkonna

praktikud ning täiskasvanute koolitaja kutse 7. taseme omanikud.

 

Koolituse maksumus: 1300 eurot + km (1560 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus

sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause. Koolituse eest on võimalik tasuda osade kaupa.

Sellele koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).

Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust.

 

MTÜ Eesti NLP Instituut on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner ning Eesti

Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras liige.

 

Koolitusele registreerimine www.nlpinstituut.ee või e-mailil: nlpinstituut@nlpinstituut.ee

 

ÕPIVÄLJUNDID

Õppekava läbinu:

-analüüsib, kuidas täiskasvanu õpib

-võrdleb erinevaid õpikäsitlusi

-koostab õppijakeskse koolituskava 4C-mudeli alusel

-kavandab õppimist lähtuvalt õpi-, grupi- ja isiksusliku arengu protsessidest

-demonstreerib õppijakeskse lähenemisviisi kasutamist koolituse läbiviimisel

-toob näiteid seoste tähtsusest õppimisprotsessis

-valib seoste ja uute teadmiste omandamiseks õppijakeskseid tegevusi

-rakendab uue info käsitlemisel aju-uuringute tulemusi ja interaktiivseid viise

-analüüsib mõjusa harjutamise elemente

-valib õppimisprotsessi analüüsiks sobivaid õppijakeskseid tegevusi

-koostab ülevaate koolituse tulemustest

-rakendab õppimisprotsessi hindamiseks õppijakeskseid meetodeid

-kirjeldab vastupanuga toimetuleku viise

-toob näiteid eneseregulatsiooni võimalustest pingelistes olukordades

-arutleb koolitaja kutsestandardi ja eetikakoodeksi põhimõtete üle

-analüüsib enda kompetentsust koolitajana

-demonstreerib oma koolitajaoskusi eksamil

 

Koolitaja väljaõpe põhineb õppimist käsitlevatel aju-uuringutel, kaasaegsel õpiteoorial ning

süsteemsel õppijakesksel õpi- ja õpetamismetoodikal (S. L. Bowman jt). Koolitusel

arendatakse täiskasvanute koolitaja kompetentse ning soovi korral valmistutakse

täiskasvanute koolitaja kutse taotlemiseks. Koolitusel läbitakse täiskasvanute koolitaja kutse

 1. ja 6. taseme kompetentsid.

 

Igas moodulis keskendutakse erinevate teemade käsitlemisel kolmele aspektile: koolitaja

isiksuslik meisterlikkus (väärtuste ja põhimõtete teadlik kasutamine, enesejuhtimine ja

eneserefleksioon), koolitaja süsteemne lähenemisviis (terviku nägemine, protsesside

juhtimine ja analüüs) ja koolitaja konkreetsed tegevused (tegevuste kavandamine seoste loomiseks, uute teadmiste ja oskuste õppimiseks, õpitu harjutamiseks ja hindamiseks).

 

Koolituse käigus saavad osalejad rakendada koolitajaoskusi grupitöödes, simulatsioonides ja

lühikoolituste läbiviimisel, millele järgneb osalejate ja koolitaja tagasiside ning koolitajate

eneserefleksioon.

 

KOOLITUSE TOIMUMISAJAD

 

I moodul 27.-28.01.2023

Mida tähendab koolitajaks olemine?

 • Nüüdisaegne õpikäsitus
 • Täiskasvanu õppimine ja koolitamise põhimõtted
 • Ajusõbralik õppimine
 • Õppimise neli faasi
 • Koolituse kavandamine ja õppimisprotsessi ettevalmistamine 4C-mudeli alusel
 • Täiskasvanute koolitaja eneseanalüüsi formaadi tutvustamine ja jagamine

 

II moodul 17.-18.02.2023

Kuidas toetada täiskasvanute õppimist?

 • Õppijakeskne koolituse läbiviimine ja juhtimine
 • Õpiprotsesside juhtimine
 • Grupiprotsesside arvestamine koolitamisel
 • Isikliku arengu protsesside suunamine

 

III moodul 10.-11.03.2023

Milliste seoste loomine on vajalik tulemuslikuks õppimiseks?

 • Õppimisprotsessi läbiviimine: seoste loomine
 • Ühenduste loomine: õppija-õppija, õppija-teema, õppija-isiklikud eesmärgid, õppija-õpiväljundid, esmasuse-värskuse põhimõte
 • Erinevad õppijakesksed tegevused seoste loomiseks

 

IV moodul 24.-25.03.2023

Kuidas uusi teadmisi õppijakeskselt käsitleda?

 • Õppimisprotsessi läbiviimine: uute teadmiste käsitlemine koolitusel
 • Mõistete kaartide ja jooniste kasutamine
 • Interaktiivsed uued info käsitlemise viisid
 • Erinevad õppijakesksed tegevused uute teadmiste omandamiseks

 

V moodul 13.-14.04.2023

Kuidas harjutada uute teadmiste ja oskuste kasutamist?

 • Õppimisprotsessi läbiviimine: harjutamise tähtsus õppimisel
 • Mõjusa harjutamise elemendid
 • Vigadest õppimine
 • Erinevad õppijakesksed tegevused omandatud teadmiste kasutamiseks ja uute oskuste
 • harjutamiseks

 

VI moodul 28.-29.04.2023

Kuidas õpitut hinnata ja rakendamist kavandada?

 • Õppimisprotsessi analüüs ja hindamine
 • Kokkuvõtete ja järelduste tegemine
 • Õppijate juhitud kokkuvõtted
 • Õppijakeskne hindamine ja tegevusplaanid
 • Õpitu tähistamine õppijate juhtimisel

 

VII moodul 19.-20.05.2023

Kuidas koolitusel toime tulla vastupanu ja keeruliste olukordadega?

 • Õppimisprotsessi käigus tekkivate keeruliste olukordade ja vastupanu käsitlemine
 • Koolitaja eneseregulatsioon pingeolukordades
 • Õppijate seisundi juhtimine ja õppimist toetava õhkkonna taastamine

 

VIII moodul 09.-10.06.2023

Mida on vaja täiskasvanute koolitaja kutse taotlemisel ja taastõendamisel?

 • Täiskasvanute koolitaja kutsestandard ja eetikakoodeks
 • Koolitaja kompetentsipõhine eneseanalüüs
 • Koolitajaoskuste eksam: lühikoolituse läbiviimine, eneserefleksioon ja tagasisidestamine
 • Õpitu pidulik tähistamine

Õppekava leiad siit: https://nlpinstituut.ee/koolitused/

Tagasiside

Uudised