Septembris 2022 alustas täiskasvanute koolitajate kutseoskuste arendamise kursus “Koolitajameisterlikkus”

TÄISKASVANUTE KOOLITAJA KOOLITUS “Koolitajameisterlikkus”

02.09 – 17.12.2022

8 kahepäevast moodulit (kokku 130 tundi)

 

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) 210 tundi, sellest:

130 tundi kontaktõpet, iseseisevat tööd 80 tundi; jaguneb kaheksaks kahepäevaseks mooduliks.

 

Toimub Pärnus, villa Wesseti seminariruumis

 

Läbiviijad: Ave Eero ja Viive Einfeldt, pikaajalise kogemusega oma valdkonna praktikud ning täiskasvanute koolitaja kutse 7. taseme omanikud.

 

Koolituse maksumus: 1300 eurot + km (1560 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause. Koolituse eest on võimalik tasuda osade kaupa.

Sellele koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21). Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust.

 

Koolitusele registreerimine: www.nlpinstituut.ee või e-mailil: nlpinstituut@nlpinstituut.ee

 

Grupi suurus: Maksimaalselt 12 inimest

 

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu:

-võrdleb erinevaid õpikäsitlusi

-analüüsib õppimisprotsessi erinevaid faase

-koostab õppijakeskse koolituskava arvestades õppimisprotsessi faase

-kavandab õppimist lähtuvalt õpi-, grupi- ja isiksusliku arengu protsessidest

-demonstreerib õppijakeskse lähenemisviisi kasutamist koolituse läbiviimisel

-toob näiteid seoste tähtsusest õppimisprotsessis

-valib seoste ja uute teadmiste omandamiseks õppijakeskseid tegevusi

-rakendab uue info käsitlemisel aju-uuringute tulemusi ja interaktiivseid viise

-analüüsib mõjusa harjutamise elemente

-valib õppimisprotsessi analüüsiks sobivaid õppijakeskseid tegevusi

-koostab ülevaate koolituse tulemustest

-rakendab õppimisprotsessi hindamiseks õppijakeskseid meetodeid

-kirjeldab vastupanuga toimetuleku viise

-toob näiteid eneseregulatsiooni võimalustest pingelistes olukordades

-arutleb koolitaja kutsestandardi ja eetikakoodeksi põhimõtete üle

-analüüsib enda kompetentsust koolitajana

-demonstreerib oma koolitajaoskusi eksamil

 

Koolitaja väljaõpe põhineb õppimist käsitlevatel aju-uuringutel, kaasaegsel õpiteoorial ning süsteemsel õppijakesksel õpi- ja õpetamismetoodikal (S. L. Bowman jt). Koolitusel arendatakse täiskasvanute koolitaja kompetentse ning soovi korral valmistutakse täiskasvanute koolitaja kutse taotlemiseks. Koolitusel läbitakse täiskasvanute koolitaja kutse ja 6. taseme kompetentsid.

Igas moodulis keskendutakse erinevate teemade käsitlemisel kolmele aspektile: koolitaja isiksuslik meisterlikkus (väärtuste ja põhimõtete teadlik kasutamine, enesejuhtimine ja eneserefleksioon), koolitaja süsteemne lähenemisviis (terviku nägemine, protsesside juhtimine ja analüüs) ja koolitaja konkreetsed tegevused (tegevuste kavandamine seoste loomiseks, uute teadmiste ja oskuste õppimiseks, õpitu harjutamiseks ja hindamiseks).

Koolituse käigus saavad osalejad rakendada koolitajaoskusi grupitöödes, simulatsioonides ja lühikoolituste läbiviimisel, millele järgneb osalejate ja koolitaja tagasiside ning koolitajate eneserefleksioon.

 

MOODULITE TOIMUMISAJAD JA TEEMAD 

I moodul 02.-03.09.2022: Mida tähendab koolitajaks olemine?

Nüüdisaegne õpikäsitus

Täiskasvanu õppimine ja koolitamise põhimõtted

Ajusõbralik õppimine

Õppimise neli faasi

Koolituse kavandamine ja õppimisprotsessi ettevalmistamine

Täiskasvanute koolitaja eneseanalüüsi formaadi tutvustamine ja jagamine

 

II moodul 23.-24.09.2022: Kuidas toetada täiskasvanute õppimist?

Koolituse läbiviimine ja juhtimine

Õpiprotsesside juhtimine

Grupiprotsesside arvestamine koolitamisel

Isikliku arengu protsesside suunamine

 

III moodul 07.-08.10.2022: Milliste seoste loomine on vajalik tulemuslikuks õppimiseks?

Õppimisprotsessi läbiviimine: seoste loomine

Ühenduste loomine: õppija-õppija, õppija-teema, õppija-isiklikud eesmärgid, õppijaõpiväljundid

Esmasuse-värskuse põhimõte

Erinevad õppijakesksed tegevused seoste loomiseks

 

IV moodul 21.-22.10.2022: Kuidas uusi teadmisi õppijakeskselt käsitleda?

Õppimisprotsessi läbiviimine: uute teadmiste käsitlemine koolitusel

Mõistete kaartide ja jooniste kasutamine

Interaktiivsed uued info käsitlemise viisid

Erinevad õppijakesksed tegevused uute teadmiste omandamiseks

 

V moodul 04.-05.11.2022: Kuidas harjutada uute teadmiste ja oskuste kasutamist?

Õppimisprotsessi läbiviimine: harjutamise tähtsus õppimisel

Mõjusa harjutamise elemendid

Vigadest õppimine

Erinevad õppijakesksed tegevused omandatud teadmiste kasutamiseks ja uute oskuste harjutamiseks

 

VI moodul 18.-19.11.2022: Kuidas õpitut hinnata ja rakendamist kavandada?

Õppimisprotsessi analüüs ja hindamine

Kokkuvõtete ja järelduste tegemine

Õppijate juhitud kokkuvõtted

Õppijakeskne hindamine ja tegevusplaanid

Õpitu tähistamine õppijate juhtimisel

 

VII moodul 02.-03.12.2022: Kuidas koolitusel toime tulla vastupanu ja keeruliste olukordadega?

Õppimisprotsessi käigus tekkivate keeruliste olukordade ja vastupanu käsitlemine

Koolitaja eneseregulatsioon pingeolukordades

Õppijate seisundi juhtimine ja õppimist toetava õhkkonna taastamine

 

VIII moodul 16.-17.12.2022: Mida on vaja täiskasvanute koolitaja kutse taotlemisel ja taastõendamisel?

Täiskasvanute koolitaja kutsestandard ja eetikakoodeks

Koolitaja kompetentsipõhine eneseanalüüs

Koolitajaoskuste eksam: lühikoolituse läbiviimine, eneserefleksioon ja tagasisidestamine

Õpitu pidulik tähistamine

 

MTÜ Eesti NLP Instituut on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner ning Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras liige.

Tagasiside

Uudised