Täiskasvanute koolitajate koolitus “Koolitajameisterlikkus” algab 2. septembril 2022

TÄISKASVANUTE KOOLITAJA KOOLITUS “Koolitajameisterlikkus”

02.09 – 17.12.2022

8 kahepäevast moodulit (kokku 128 tundi)

 

Toimub Pärnus, villa Wesseti seminariruumis

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) 208 tundi, sellest:

128 tundi kontaktõpet, iseseisevat tööd 80 tundi; jaguneb kaheksaks kahepäevaseks mooduliks.  

Õppekavarühm: õpetamine ja koolitamine  

Grupi suurus: Maksimaalselt 12 inimest  

ÕPIVÄLJUNDID

Õppekava läbinu:

-võrdleb erinevaid õpikäsitlusi

-analüüsib õppimisprotsessi erinevaid faase

-koostab õppijakeskse koolituskava arvestades õppimisprotsessi faase

-kavandab õppimist lähtuvalt õpi-, grupi- ja isiksusliku arengu protsessidest

-demonstreerib õppijakeskse lähenemisviisi kasutamist koolituse läbiviimisel

-toob näiteid seoste tähtsusest õppimisprotsessis

-valib seoste ja uute teadmiste omandamiseks õppijakeskseid tegevusi

-rakendab uue info käsitlemisel aju-uuringute tulemusi ja interaktiivseid viise

-analüüsib mõjusa harjutamise elemente

-valib õppimisprotsessi analüüsiks sobivaid õppijakeskseid tegevusi

-koostab ülevaate koolituse tulemustest

-rakendab õppimisprotsessi hindamiseks õppijakeskseid meetodeid

-kirjeldab vastupanuga toimetuleku viise

-toob näiteid eneseregulatsiooni võimalustest pingelistes olukordades

-arutleb koolitaja kutsestandardi ja eetikakoodeksi põhimõtete üle

-analüüsib enda kompetentsust koolitajana

-demonstreerib oma koolitajaoskusi eksamil

 

Koolitaja väljaõpe põhineb õppimist käsitlevatel aju-uuringutel, kaasaegsel õpiteoorial ning süsteemsel õppijakesksel õpi- ja õpetamismetoodikal (S. L. Bowman jt). Koolitusel arendatakse täiskasvanute koolitaja kompetentse ning soovi korral valmistutakse täiskasvanute koolitaja kutse taotlemiseks. Koolitusel läbitakse täiskasvanute koolitaja kutse ja 6. taseme kompetentsid.

Igas moodulis keskendutakse erinevate teemade käsitlemisel kolmele aspektile: koolitaja isiksuslik meisterlikkus (väärtuste ja põhimõtete teadlik kasutamine, enesejuhtimine ja eneserefleksioon), koolitaja süsteemne lähenemisviis (terviku nägemine, protsesside juhtimine ja analüüs) ja koolitaja konkreetsed tegevused (tegevuste kavandamine seoste loomiseks, uute teadmiste ja oskuste õppimiseks, õpitu harjutamiseks ja hindamiseks).

Koolituse käigus saavad osalejad rakendada koolitajaoskusi grupitöödes, simulatsioonides ja lühikoolituste läbiviimisel, millele järgneb osalejate ja koolitaja tagasiside ning koolitajate eneserefleksioon.

KOOLITUSE TOIMUMISAJAD  

I moodul 02.-03.09.2022

Mida tähendab koolitajaks olemine?

 • Nüüdisaegne õpikäsitus
 • Täiskasvanu õppimine ja koolitamise põhimõtted
 • Ajusõbralik õppimine
 • Õppimise neli faasi
 • Koolituse kavandamine ja õppimisprotsessi ettevalmistamine
 • Täiskasvanute koolitaja eneseanalüüsi formaadi tutvustamine ja jagamine  

II moodul 23.-24.09.2022

Kuidas toetada täiskasvanute õppimist?

 • Koolituse läbiviimine ja juhtimine
 • Õpiprotsesside juhtimine
 • Grupiprotsesside arvestamine koolitamisel
 • Isikliku arengu protsesside suunamine  

III moodul 07.-08.10.2022

Milliste seoste loomine on vajalik tulemuslikuks õppimiseks?

 • Õppimisprotsessi läbiviimine: seoste loomine
 • Ühenduste loomine: õppija-õppija, õppija-teema, õppija-isiklikud eesmärgid, õppijaõpiväljundid
 • Esmasuse-värskuse põhimõte
 • Erinevad õppijakesksed tegevused seoste loomiseks 

IV moodul 21.-22.10.2022

Kuidas uusi teadmisi õppijakeskselt käsitleda?

 • Õppimisprotsessi läbiviimine: uute teadmiste käsitlemine koolitusel
 • Mõistete kaartide ja jooniste kasutamine
 • Interaktiivsed uued info käsitlemise viisid
 • Erinevad õppijakesksed tegevused uute teadmiste omandamiseks  

V moodul 04.-05.11.2022

Kuidas harjutada uute teadmiste ja oskuste kasutamist?

 • Õppimisprotsessi läbiviimine: harjutamise tähtsus õppimisel
 • Mõjusa harjutamise elemendid
 • Vigadest õppimine
 • Erinevad õppijakesksed tegevused omandatud teadmiste kasutamiseks ja uute oskuste harjutamiseks  

VI moodul 18.-19.11.2022

Kuidas õpitut hinnata ja rakendamist kavandada?

 • Õppimisprotsessi analüüs ja hindamine
 • Kokkuvõtete ja järelduste tegemine
 • Õppijate juhitud kokkuvõtted
 • Õppijakeskne hindamine ja tegevusplaanid
 • Õpitu tähistamine õppijate juhtimisel 

VII moodul 02.-03.12.2022 

Kuidas koolitusel toime tulla vastupanu ja keeruliste olukordadega?

 • Õppimisprotsessi käigus tekkivate keeruliste olukordade ja vastupanu käsitlemine
 • Koolitaja eneseregulatsioon pingeolukordades
 • Õppijate seisundi juhtimine ja õppimist toetava õhkkonna taastamine 

VIII moodul 16.-17.12.2022

Mida on vaja täiskasvanute koolitaja kutse taotlemisel ja taastõendamisel?

 • Täiskasvanute koolitaja kutsestandard ja eetikakoodeks
 • Koolitaja kompetentsipõhine eneseanalüüs
 • Koolitajaoskuste eksam: lühikoolituse läbiviimine, eneserefleksioon ja tagasisidestamine
 • Õpitu pidulik tähistamine

Koolituse läbiviijad Ave Eero ja Viive Einfeldt on pikaajalise kogemusega oma valdkonna praktikud ning täiskasvanute koolitaja kutse 7. taseme omanikud.

 Koolituse maksumus: 1300 eurot + km (1560 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause. Koolituse eest on võimalik tasuda osade kaupa.

Sellele koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21). Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust.

MTÜ Eesti NLP Instituut on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner ning Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras liige.

Koolitusele registreerimine: www.nlpinstituut.ee või e-mailil: nlpinstituut@nlpinstituut.ee

Tagasiside

Uudised