Käimas on TÄISKASVANUTE KOOLITAJA koolitus “Koolitajameisterlikkus”, mis algas 26.02.2021

TÄISKASVANUTE KOOLITAJA KOOLITUS “Koolitajameisterlikkus”
 26.02.2021 – 23.10.2021

8 kahepäevast moodulit (kokku 128 tundi)
Valitsuse poolt kehtestatud piirangute tõttu toimub koolitus veebikeskkonnas zoom

Piirangute lõppedes toimub koolitus Pärnus, villa Wesseti konverentsiruumis

 

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) 208 tundi, sellest:
128 tundi kontaktõpet, iseseisevat tööd 80 tundi; jaguneb kaheksaks kahepäevaseks
mooduliks.
Grupi suurus: Maksimaalselt 12 inimest
ÕPIVÄLJUNDID
Õppekava läbinu:
-võrdleb erinevaid õpikäsitlusi
-analüüsib õppimisprotsessi erinevaid faase
-koostab õppijakeskse koolituskava arvestades õppimisprotsessi faase
-kavandab õppimist lähtuvalt õpi-, grupi- ja isiksusliku arengu protsessidest
-demonstreerib õppijakeskse lähenemisviisi kasutamist koolituse läbiviimisel
-toob näiteid seoste tähtsusest õppimisprotsessis
-valib seoste ja uute teadmiste omandamiseks õppijakeskseid tegevusi
-rakendab uue info käsitlemisel aju-uuringute tulemusi ja interaktiivseid viise
-analüüsib mõjusa harjutamise elemente
-valib õppimisprotsessi analüüsiks sobivaid õppijakeskseid tegevusi
-koostab ülevaate koolituse tulemustest
-rakendab õppimisprotsessi hindamiseks õppijakeskseid meetodeid
-kirjeldab vastupanuga toimetuleku viise
-toob näiteid eneseregulatsiooni võimalustest pingelistes olukordades
-arutleb koolitaja kutsestandardi ja eetikakoodeksi põhimõtete üle
-analüüsib enda kompetentsust koolitajana
-demonstreerib oma koolitajaoskusi eksamil
Igas moodulis keskendutakse erinevate teemade käsitlemisel kolmele aspektile: koolitaja
isiksuslik meisterlikkus (väärtuste ja põhimõtete teadlik kasutamine, enesejuhtimine ja
eneserefleksioon), koolitaja süsteemne lähenemisviis (terviku nägemine, protsesside
juhtimine ja analüüs) ja koolitaja konkreetsed tegevused (tegevuste kavandamine seoste
loomiseks, uute teadmiste ja oskuste õppimiseks, õpitu harjutamiseks ja hindamiseks).
Koolituse käigus saavad osalejad rakendada koolitajaoskusi grupitöödes, simulatsioonides ja
lühikoolituste läbiviimisel, millele järgneb osalejate ja koolitaja tagasiside ning koolitajate
eneserefleksioon.
TEEMAD JA TOIMUMISAJAD
I moodul 26.-27.02.2021 :
Mida tähendab koolitajaks olemine?
Nüüdisaegne õpikäsitus
Täiskasvanu õppimine ja koolitamise põhimõtted
Ajusõbralik õppimine
Õppimise neli faasi
Koolituse kavandamine ja õppimisprotsessi ettevalmistamine
Täiskasvanute koolitaja eneseanalüüsi formaadi tutvustamine ja jagamine                                                                                                                        II moodul 26.-27.03.2021 :
Kuidas toetada täiskasvanute õppimist?
Koolituse läbiviimine ja juhtimine
Õpiprotsesside juhtimine
Grupiprotsesside arvestamine koolitamisel
Isikliku arengu protsesside suunamine
III moodul 23.-24.04.2021:
Milliste seoste loomine on vajalik tulemuslikuks õppimiseks?
Õppimisprotsessi läbiviimine
Seoste loomine. Ühenduste loomine: õppija-õppija, õppija-teema, õppija-isiklikud eesmärgid, õppija-
õpiväljundid, esmasuse-värskuse põhimõte. Erinevad õppijakesksed tegevused seoste loomiseks
IV moodul 28.-29.05.2021:
Kuidas uusi teadmisi õppijakeskselt käsitleda?
Uute teadmiste käsitlemine koolitusel
Mõistete kaartide ja jooniste kasutamine
Interaktiivsed uued info käsitlemise viisid
Erinevad õppijakesksed tegevused uute teadmiste omandamiseks
V moodul 11.-12.06.2021:
Kuidas harjutada uute teadmiste ja oskuste kasutamist?
Õppimisprotsessi läbiviimine
Harjutamise tähtsus õppimisel
Mõjusa harjutamise elemendid
Vigadest õppimine
Erinevad õppijakesksed tegevused omandatud teadmiste kasutamiseks ja uute oskuste
harjutamiseks
VI moodul 03.-04.09.2021:
Kuidas õpitut hinnata ja rakendamist kavandada?
Õppimisprotsessi analüüs ja hindamine
Kokkuvõtete ja järelduste tegemine
Õppijate juhitud kokkuvõtted
Õppijakeskne hindamine ja tegevusplaanid
Õpitu tähistamine õppijate juhtimisel                                                                                                                                                                                            VII moodul 24.-25.09.2021:
Kuidas koolitusel toime tulla vastupanu ja keeruliste olukordadega?
Õppimisprotsessi käigus tekkivate keeruliste olukordade ja vastupanu käsitlemine
Koolitaja eneseregulatsioon pingeolukordades
Õppijate seisundi juhtimine ja õppimist toetava õhkkonna taastamine
VIII moodul 22.-23.10.2021:
Mida on vaja täiskasvanute koolitaja kutse taotlemisel ja taastõendamisel?                                                                                                           Täiskasvanute koolitaja kutsestandard ja eetikakoodeks
Koolitaja kompetentsipõhine eneseanalüüs

Täpse õppekava leiad siit https://nlpinstituut.ee/koolitused/
Koolitajaoskuste eksam: lühikoolituse läbiviimine, eneserefleksioon ja tagasisidestamine
Õpitu pidulik tähistamine
Koolituse läbiviijad Ave Eero ja Viive Einfeldt on pikaajalise kogemusega oma valdkonna
praktikud ning täiskasvanute koolitaja 7. taseme kutse omanikud.
Koolituse maksumus: 1300 eurot + km (1560 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus
sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause. Koolituse eest on võimalik tasuda osade kaupa.
Sellele koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).
MTÜ Eesti NLP Instituut on Töötukassa koolituskaardi partner. Koolituse eest tasumine
toimub arve alusel enne koolituse algust. Võimalik on tasuda osade kaupa.
Koolitusele registreerimine kodulehelt või e-mailil: nlpinstituut@nlpinstituut.ee

Tagasiside

Uudised