NLP meistrikursuse rühm startis 23.septembril 2016

NLP Meistrikursus 2016-2017 toimumisajad
23.09-25.09.2016 I moodul
21.10-23.10.2016 II moodul
11.11-13.11.2016 III moodul
16.12 – 18.12.2016 IV moodul
20.01 – 22.01.2017 V moodul
24.02 – 25.02.2017 VI moodul

VÄLJAÕPPEKURSUSE PROGRAMM

18 päeva, kokku 174 tundi

I moodul: MÕTTEMUDELID JA USKUMUSED
Õpiväljundid:
• mõistab mõtlemisprotsesside ja uskumuste tekke süsteemsust;
• teadvustab iseenda ja teiste kasulikke mõtteviise ning uskumusi;
• analüüsib, mõjutab ja muudab enda ning teiste piiravaid uskumusi.
Sisu:
Süsteemne analüüs ja olukordade kaardistamine
Mõttemudelid ja uskumuste süsteemid enesemääratluse osana
Uskumuste baasstruktuur ja piiranguid loovate uskumuste ümberkujundamine
Mõtteviirused ja uskumuste metastruktuur
II moodul: ENESETEADLIKKUS, IDENTITEET JA VÄÄRTUSED
Õpiväljundid:
• mõistab enda terviklikku (holistilist) olemust;
• selgitab välja ja teadvustab oma käitumise aluseks olevad kriteeriumid ja väärtused;
• analüüsib ja mõtestab oma isiklikku väärtuste hierarhiat mina- piiride laiendamiseks.
Sisu:
Teadlikkus ja teadlikud valikud elus ja tegevuses
Identiteet ja eneseteadlikkus, voorused ja parim võimalik mina
Väärtused ja kriteeriumid, nende hierarhiline funktsioon
III moodul: NLP KEELEMUDELID JA PRAKTIKA
Õpiväljundid:
• analüüsib oma keele iseärasusi ja mõju;
• rakendab küsimusi juhendamiseks ja mõjutamiseks erinevates elusituatsioonides;
• muudab keele abil suhtlemisraamistikke eesmärkide saavutamiseks.
Sisu:
Keele mõju endale ja suhetele
Küsimused on vastused – küsimuste loov ja sihipärane kasutamine
Keelemudelid, -raamistikud ja -trikid
Metafoorse mõtlemise arendamine
IV moodul: AEG JA AJA FENOMEN
Õpiväljundid:
• mõistab aja aspekte ja individuaalset käsitust ning juhib teadlikult ennast ja oma tegevusi ajas;
• laiendab oma isiklikke sisemisi programme ja emotsionaalset võimekust;
• valdab teiste sisemiste programmide mõjutamise ja laiendamise viise.
Sisu:
Aja aspektid ja nende mõju
Enda juhtimine ajas
Aja moonutused ja –raamistikud
Metaprogrammide laiendamise võimalused
Emotsionaalse võimekuse arendamine
V moodul: MÕTLEMISE JA KÄITUMISE MUDELDAMINE
Õpiväljundid:
• mõistab mudelite kasulikkust;
• arvestab mudeldamise nõudeid ja kasutab sobivaid strateegiaid;
• valdab vähemalt üht mudeldamismeetodit.
Sisu:
Mudeldamise põhiprintsiibid indiviidi süva-ja pinnastruktuuri avamisel
Mudeldamise tasemed ja metodoloogia
Mudeldamismetoodikad
Mudeldamise protsess, selle läbiviimine ja juhtimine
VI moodul: VÕTMEOSKUSED KOOLITAMISEL
Õpiväljundid:
• teab, kuidas täiskasvanu õpib, ja loob selleks sobiva keskkonna;
• arvestab osalejate erinevaid õpistiile;
• eesmärgistab, planeerib ja valmistab lühikoolituse ette ning viib selle läbi;
• juhib enda ja mõjutab auditooriumi seisundeid NLP meetodeid kasutades.
Sisu:
Täiskasvanu õppimine, õppimiseks sobiva keskkonna loomine, erinevad õpistiilid
Koolituse protsess – ülesehitus, ettevalmistus, läbiviimine, hindamine, tagasiside
Koolitaja võtmeoskused – usaldussuhte loomine, isiksuslik kooskõla, vaatenurkade paljusus, eesmärgipärasus, seisundite japrotsesside juhtimine

KOOLITUSE RAHALINE VÄÄRING OSALEJALE:

NLP Praktiku taseme väljaõppekursuse kokku 6 mooduli tasu osalejale on 1661.97 EUR + 20% km (332.33 eurot), kokku 1994 eurot. Hind sisaldab 18-päevast koolitust, õppematerjale ja kohvipause.

Kursuse eest on võimalik tasuda arve alusel osade kaupa, vastavalt koolituslepingus (saadame registreerumise korral igale osalejale enne koolituse algust) toodud maksegraafikule, mille igaüks ise saab endale sobivalt koostada.

Tagasiside

Uudised